Skip to Main Content

นโยบายการจัดที่นั่ง

นโยบายการจัดที่นั่งเพื่อป้องกัน COVID-19

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลไต้หวัน EVA Air และ UNI Air สงวนสิทธิ์ในการจัดหรือย้ายที่นั่งให้ผู้โดยสาร เพื่อลดการเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19