Skip to Main Content

ข้อจำกัดการเดินทาง

โดยการพิจารณาว่าข้อกำหนดในการเดินทางเข้าและออกของแต่ละประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการแพร่ระบาด ขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าและออกของประเทศต่างๆ ก่อนเดินทาง

ผู้โดยสารจะรับผิดชอบในการเตรียมเอกสารการเดินทาง

รวมถึงใบรับรองสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ขณะเปลี่ยนเครื่องและเมื่อเดินทางมาถึง

TRAVELDOC

เว็บไซต์ TRAVELDOC นี้ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราและอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือนโยบายการเข้าถึงที่ไม่เหมือนกัน เมื่อคุณได้เข้าไปที่เว็บไซต์ดังกล่าว ให้อ้างถึงนโยบายต่างๆ ของเว็บไซต์นั้น