Skip to Main Content

คำมั่นสัญญาต่อลูกค้า

เที่ยวบินไป-กลับสหรัฐอเมริกา เที่ยวบินไป-กลับเกาหลี เที่ยวบินไป-กลับแคนาดา เที่ยวบินไป-กลับฝรั่งเศส เที่ยวบินไป-กลับสหราชอาณาจักร

EVA Airways มุ่งมั่นที่จะรักษาระดับความปลอดภัยสูงสุด มอบการบริการ ความสบาย และความสะดวกให้กับลูกค้าของเรา แผนบริการลูกค้านี้กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรา 119-5 ของกฎหมายการบินและใช้ได้กับเที่ยวบินที่เดินทางไปและกลับจากสนามบินที่ตั้งอยู่ภายในเขตปกครองของประเทศเกาหลี

การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้า การยกเลิก และการเปลี่ยนสนามบิน

สำหรับแต่ละเที่ยวบินที่มีกำหนดออกเดินทางภายใน 7 วัน EVA Air จะอัปเดตข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานะของเที่ยวบินภายในเวลา 30 นาทีหลังจากที่ทราบถึงกำหนดการเปลี่ยนแปลง (เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้า 30 นาทีหรือมากกว่านั้น หรือการเปลี่ยนสนามบิน) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจะแจ้งให้ทราบในบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องของ EVA (ในวันที่ทำการบินของเที่ยวบินนั้น) บนเว็บไซต์ของ EVA (www.evaair.com ที่หัวข้อข้อมูลเที่ยวบิน) หรือผ่านระบบสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ หรือโดย SMS (ส่งข้อความ) หรือหากคุณได้ให้วิธีการติดต่อแบบอื่นไว้ (เช่น อีเมล โทรศัพท์…..) EVA AIR จะพยายามติดต่อคุณผ่านช่องทางที่เหมาะสมเหล่านั้น

การจัดส่งกระเป๋าสัมภาระ

เป้าหมายของเราคือการทำให้ลูกค้าและกระเป๋าสัมภาระเดินทางมาในเที่ยวบินเดียวกัน และกระเป๋าสัมภาระนั้นได้ส่งมอบถึงมือลูกค้าของเราตรงเวลา ในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระของคุณมาถึงล่าช้า เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อส่งคืนสัมภาระให้คุณภายใน 24 ชั่วโมง มีปัจจัยหลายประการที่อาจทำให้กระเป๋าสัมภาระล่าช้า โดยบางครั้งอาจจะกินเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึง: ขั้นตอนศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและ/หรือการจัดการกระเป๋าสัมภาระโดยสายการบินอื่น (สำหรับแผนการเดินทางที่มีสายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน) หากคุณไม่พบกระเป๋าสัมภาระเมื่อเดินทางมาถึง คุณควรแจ้งให้พนักงานบริการกระเป๋าสัมภาระของ EVA Airways ทราบทันที ก่อนที่จะผ่านพิธีการศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกรายงานเก็บไว้ทันที และมอบหมายเลขโทรศัพท์ให้คุณสำหรับการติดตามผล คุณจะได้รับแจ้งข้อมูลอัปเดตเป็นระยะๆ เกี่ยวกับสถานะของกระเป๋าสัมภาระของคุณ

EVA Airways จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลสำหรับความล่าช้าของกระเป๋าสัมภาระ เมื่อพบกระเป๋าสัมภาระที่ล่าช้าแล้ว EVA Airways จะส่งกระเป๋ากลับไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้

กระเป๋าสัมภาระเสียหาย

โปรดรายงานเรื่องกระเป๋าสัมภาระเสียหายที่สำนักงานบริการกระเป๋าสัมภาระของสนามบินซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่รับกระเป๋าสัมภาระทันทีที่เดินทางมาถึง การเคลมเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระเสียหายจะต้องดำเนินการภายในเจ็ด (7) วัน

สิ่งของสูญหายจากกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง

ควรรายงานสิ่งของสูญหายจากกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องไปที่สำนักงานบริการกระเป๋าสัมภาระของสนามบินทันทีหลังจากที่เที่ยวบินของคุณมาถึง หรือรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ด (7) วันที่เที่ยวบินของคุณเดินทางมาถึง

การคืนเงินค่าบัตรโดยสาร

สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อจากเว็บไซต์ EVA AIR, สำนักงานสำรองที่นั่ง/บัตรโดยสารของ EVA หรือตัวแทนท่องเที่ยว และต้องการขอคืนค่าบัตรโดยสาร เราจะดำเนินการคืนเงินให้ รวมถึงค่าบริการเสริมต่างๆซึ่งคุณไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากสถานการณ์การขายเกินจำนวนที่นั่งหรือการยกเลิกเที่ยวบิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนเงิน

การดูแลลูกค้าในระหว่างเหตุการณ์ความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้

กรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ความคับคั่งของการจราจรทางอากาศ และเหตุอื่นๆจากการปฏิบัติงาน EVA Airways มีความมุ่งมั่นเสมอที่จะให้บริการด้วยคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความสุขเมื่อได้เลือกที่จะบินไปกับเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ตอบสนองความต้องการที่สำคัญของลูกค้าอย่างแท้จริง ในกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้แผนนี้ ที่เดินทางออกจาก หรือมายังสนามบินเกาหลี EVAจะไม่ยอมให้เครื่องบินจอดอยู่ในลานสนามบินที่สนามบินเกาหลี เป็นเวลานานกว่า 4 ชั่วโมงก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง เว้นแต่: นักบินผู้ควบคุมเครื่องบินได้พิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงที่ทำให้ไม่สามารถย้ายเครื่องบินจากตำแหน่งที่จอดอยู่เพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องได้ หรือผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศแจ้งให้นักบินผู้ควบคุมเครื่องบินว่าการย้อนกลับมาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือจุดลงจากเครื่องที่จุดอื่นเพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องนั้น อาจขัดขวางการปฏิบัติการของสนามบินอย่างเห็นได้ชัด

EVA จะสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้ผู้โดยสารระหว่างเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆของเที่ยวบิน เช่น การเปลี่ยนสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน หรือกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องบินได้

สำนักงาน EVA ที่สนามบินแต่ละแห่งในเกาหลีมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ตอบรับเหตุการณ์ผิดปกติไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เราจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่สนามบินท้องถิ่น หน่วยงานรัฐบาล รวมถึงพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมของเรา เรารับรองว่าจะมีทรัพยากรเพียงพอ และมีผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลทั้งหมด รวมทั้งการสื่อสารกับฝ่ายปฏิบัติการการบินและลูกเรือประจำเที่ยวบินของเรา

เมื่อเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินเกาหลีหรือเดินทางมายังสนามบินเกาหลี มีเหตุให้เกิดกรณีล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้มากกว่า 2 ชั่วโมง โดยจะมีขนม/อาหารและน้ำแจกให้แก่ผู้โดยสาร เว้นแต่นักบินผู้ควบคุมเครื่องบินจะเห็นควรว่าไม่ควรให้บริการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและความมั่นคง นอกจากนี้ EVA ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้โดยสารในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความดูแลด้านการแพทย์อย่างเร่งด่วน ห้องสุขาในเครื่องบินจะพร้อมให้บริการอยู่เสมอ และเรายังมีบริการความช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้โดยสารทุพพลภาพ

จะมีการประกาศให้ทราบทุก 30 นาทีที่อยู่บนเครื่อง ระหว่างที่เกิดกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ สายการบินจะเริ่มประกาศให้ทราบภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีหลังจากถึงกำหนดเวลาเดินทางออก และจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสที่ต้องลงจากเครื่องหากมี รวมถึงเหตุผลของความล่าช้าดังกล่าว

ผู้โดยสารจะได้รับคำแนะนำเมื่อมีโอกาสที่จะลงจากเครื่อง ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หรือจุดลงจากเครื่องจุดอื่นเมื่อประตูเครืองเปิดออก หากมีโอกาสที่จะลงจากเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติการของสนามบิน เมื่อเครื่องบินพร้อมที่จะขึ้นบินอีกครั้ง และผู้โดยสารที่ได้ลงจากเครื่องไปแล้วไม่สามารถกลับมาขึ้นเครื่องได้ทันเวลา EVA มีสิทธิ์ที่จะนำเครื่องออกโดยไม่รอผู้โดยสารเหล่านั้น

ลำดับสิทธิ์ในการขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่มีการขายเกินจำนวน

การขายเกินจำนวนหรือการจองเกินจำนวนนั้นเป็นหลักปฏิบัติทั่วไป เนื่องจากมักมีผู้โดยสารจำนวนหนึ่งที่ยกเลิกการจองที่นั่งเมื่อใกล้ออกเดินทางหรือไม่มาแสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่อง เมื่อถึงเวลาออกเดินทาง หากยังมีผู้โดยสารที่ยืนยันการจองมากกว่าจำนวนที่นั่งว่างที่มีอยู่ ทีมสนามบินของเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง และผู้โดยสารจะถูกขอให้สละที่นั่งโดยสมัครใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับการชดเชย ในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก หากจำนวนผู้โดยสารที่สมัครใจจะสละที่นั่งยังไม่เพียงพอ ผู้โดยสารคนอื่นอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยอยู่บนพื้นฐานของความไม่สมัครใจได้ นอกเหนือจากข้อยกเว้นบางประการ ในสถานการณ์เช่นนั้น ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง โดยสอดคล้องกับหลักการแก้ไขข้อพิพาทของผู้บริโภค ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องเนื่องจากการขายเกินจำนวนจะได้รับการดูแลอย่างยุติธรรมและทั่วถึงตามที่อธิบายไว้ในนโยบายและขั้นตอนของเรา โดยทั่วไปแล้ว ผู้โดยสารจะได้รับการดูแลหรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ปรากฏบนบัตรโดยสารขณะเช็คอิน ด้วยเที่ยวบินแรกสุดที่ว่างอยู่หรือในวันถัดไปหากผู้โดยสารร้องขอ

ประกาศเรื่องนโยบายการยกเลิก กฎระเบียบสำหรับนักเดินทาง การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน ฯลฯ

คุณสามารถดูนโยบายการยกเลิกของ EVA Airways กฎระเบียบสำหรับนักเดินทาง การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน และห้องน้ำที่ให้บริการได้บนเว็บไซต์ของเราตามลิงก์ด้านล่างนี้ และทางระบบสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ของเราเมื่อต้องการ

การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางในเวลาที่เหมาะสม

สายการบิน EVA จะแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของลูกค้าในเวลาที่เหมาะสมหากเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 7 วัน และ EVA จะให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินภายใน 30 นาทีหลังจากที่สายการบินรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ ช่องทางที่ผู้โดยสารสามารถรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน:

เว็บไซต์: www.evaair.com จะให้ข้อมูลเที่ยวบิน อัปเดตเที่ยวบินบนมือถือ (บริการส่งข้อความ) เมื่อผู้โดยสารได้ลงทะเบียนรับบริการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์หรือระบบการจองทางโทรศัพท์ไว้แล้ว

บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องของ EVA ตัวแทนเช็คอิน พนักงานต้อนรับบนเครื่อง และกระดานแจ้งสถานะเที่ยวบินที่สนามบิน (ในวันที่ทำการบิน)

บริการที่จัดให้เพื่อบรรเทาความไม่สะดวกของผู้โดยสารอันเป็นผลมาจากการยกเลิกเที่ยวบินและการที่ไม่สามารถต่อเครื่องได้

เพื่อช่วยลดความไม่สะดวกอันเป็นผลมาจากการยกเลิกเที่ยวบินและการต่อเครื่องผิดพลาด EVA Airways จะเสนอทางเลือกให้คุณหรือจัดเตรียมทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆซึ่งอาจรวมถึงสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนเส้นทางของคุณไปยังจุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุดหรือในภายหลังที่สะดวกสำหรับคุณ
  • เสนอการคืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนสำหรับเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงิน
  • เสนอบริการโทรศัพท์/โทรเลข/โทรสารฟรีไปยังปลายทางของคุณ
  • ให้บริการเครื่องดื่ม อาหาร และที่พักโรงแรมที่เหมาะสมหากต้องการ

ประกาศด้านข้อมูลเครื่องบินและการชดเชย

แน่ใจได้ว่าจะได้รับบริการลูกค้าที่ดีจากสายการบินรหัสร่วม เราเป็นผู้สนับสนุนการบริการของสายการบินรหัสร่วมของเรา และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศทุกครั้งที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารของ EVA airways รวมถึงเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินรหัสร่วมของเรา เราจะให้ข้อมูลลิงก์ที่เชื่อมต่อโดยตรงไปยังเว็บไซต์ของสายการบินร่วมของเราบนเว็บไซต์ www.evaair.com เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนของสายการบินเหล่านั้น

เส้นทางนี้เป็นเที่ยวบินรหัสร่วมกับสายการบิน UNI Air และ Asiana Airlines

ข้อมูลเครื่องบินนั้นสอดคล้องกับย่อหน้าที่ 1 ในบทความที่ 4 ของบัญญัติการติดฉลากและการโฆษณาอย่างเป็นธรรมภายใต้กรมการค้าเสรีอย่างเป็นธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี และมีผลบังคับใช้กับเครื่องบินที่ให้บริการไปและกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี

EVA Air

UNI Air

หมายเหตุ: ข้อมูลเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ของ UNI Air เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของเครื่องบิน

Asiana Airlines

  • ข้อมูลฝูงบิน
  • การชดเชย

หมายเหตุ: ข้อมูลเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ของ Asiana Air เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของเครื่องบิน