Skip to Main Content

Tin tức dịch vụ trong chuyến bay

Điều chỉnh thanh toán hàng miễn thuế trên chuyến bay

Mar 29, 2024

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, phương thức thanh toán hàng miễn thuế trên chuyến bay sẽ được điều chỉnh là chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Những tỷ giá được chấp nhận thanh toán là Đô Mỹ và Tân Đài Tệ.skyshop700