Skip to Main Content

Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 1. Inschrijving voor Infinity MileageLands is beperkt tot individuen. Leden dienen te bevestigen dat de verstrekte persoonlijke gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot de naam, geboortedatum, postadres en e-mailadres) correct zijn ten tijde van de aanmelding. Elk Infinity MileageLands-account behoort tot een specifiek lid en kan niet worden overgedragen naar iemand anders.
 2. Leden kunnen digitale lidmaatschapskaarten in de app van Eva Mobile downloaden om hun lidmaatschapsgegevens te bevestigen. Als u een Silver-kaart-, Gold-kaart- of Diamond-kaart lid bent, ontvangt u een plastic kaart (behalve de Silver/Gold-status die u verkrijgt met de Australische HSBC Star Alliance-creditcard). Bij verlies van uw lidmaatschapskaart kunt u terecht op de website van EVA Air: https://www.evaair.com of neem contact op met uw plaatselijke EVA Air-kantoor of het Infinity MileageLands-servicecentrum om snel een nieuwe kaart te krijgen.
 3. EVA Air behoudt zich het recht voor om:
  1. het Infinity MileageLands-programma te allen tijde wijzigen en/of te beëindigen;
  2. de algemene voorwaarden van het Infinity MileageLands-programma op elk moment te wijzigen.
  Raadpleeg de website van EVA Air https://www.evaair.com of neem contact op met het Infinity MileageLands-servicecentrum voor de nieuwste updates. EVA Air behoudt zich het recht voor om rechten en voordelen van leden in geval van schending van deze Algemene Voorwaarden te ontzeggen en in te trekken, en om schadevergoeding te vorderen voor schade geleden in verband met dergelijke schendingen.
 4. Leden kunnen persoonlijke gegevens of informatie controleren of bijwerken die zijn gekoppeld aan hun Infinity MileageLands-account.
  1. Leden kunnen persoonlijk contact opnemen met een van onze Infinity MileageLands-servicecentra.
  2. Vraag een van onze Infinity MileageLands-servicecentra per fax of post om informatie. (Druk het aanvraagformulier voor het wijzigen van lidmaatschapsgegevens op de EVA Air-website af en vul het in. Alleen het lid zelf of de persoon die wettelijk is geautoriseerd door het lid mag dit doen.)
  3. Controleer of wijzig uw persoonlijke gegevens van uw Infinity MileageLands-lidmaatschap via de pagina Mijn account beheren op de EVA Air-website.
 5. Informatie van een reisbureau of hotel (inclusief maar niet beperkt tot postadres, contactnummer en e-mailadres) kan niet worden gebruikt als onderdeel van de persoonlijke informatie van het lid.
 6. EVA Air stelt een lid op de hoogte of levert informatie die relevant is voor een lid op basis van de verstrekte persoonlijke informatie. Leden dienen hun persoonlijke informatie up-to-date te houden. EVA Air is niet verantwoordelijk voor verlies en nadeel van voordelen voor leden veroorzaakt door onjuiste persoonlijke informatie of andere niet aan EVA Air toe te rekenen redenen.
 7. Om veiligheidsredenen dient elk lid zijn eigen lidmaatschapsnummer en wachtwoord op een veilige plaats te bewaren. Geef uw lidmaatschapsnummer en wachtwoord niet door aan anderen. Alle onlineservices die worden gebruikt met het lidmaatschapsnummer en wachtwoord, worden behandeld als geautoriseerd door het lid. EVA Air is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die is ontstaan als gevolg van illegaal gebruik van het lidmaatschapsnummer en wachtwoord, tenzij dergelijke omstandigheden uitsluitend aan EVA Air zijn toe te schrijven.
 8. Laat uw lidmaatschapskaart zien voor toegang tot alle faciliteiten van EVA Air en partners om recht te hebben op lidmaatschapsvoordelen. EVA Air behoudt zich het recht voor om toegang/rechten te weigeren aan leden die zich niet aan deze voorschriften houden.
 9. Leden kunnen hun Infinity MileageLands-lidmaatschap beëindigen door een aanvraagformulier voor de beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk in te dienen en dat samen met de vereiste documenten naar het Infinity MileageLands-servicecentrum te verzenden.
 10. Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd voor overleden personen.
 11. Zodra een lidmaatschap is beëindigd, worden alle informatie, het verzamelde aantal mijlen en de elektronische certificaten voor upgrades met betrekking tot de opgegeven account of andere lidmaatschapsrechten automatisch ongeldig gemaakt en gewist.
 12. Overgedragen mijlen kunnen niet worden gecombineerd met de eigen mijlen van een genomineerde (inclusief verdiende mijlen, gekochte mijlen en opnieuw opgenomen mijlen) of door een derde overgedragen mijlen.
 13. Mijlen en vluchtsectoren kunnen niet worden verdiend met tickets met maatschappijcode BR/B7, maar die worden geëxploiteerd door andere luchtvaartmaatschappijen. Met uitzondering van specifieke codeshare-vluchten gelden de cumulatieregels. Neem voor meer informatie contact op met het Infinity MileageLands-servicecentrum. Om ervoor te zorgen dat de verzamelde mijlen correct worden bijgeschreven, dient u altijd uw boeking te maken onder uw naam zoals deze op uw lidmaatschapskaart vermeld staat. Het aantal mijlen voor een bepaalde vlucht kan niet in meer dan één programma tegelijk worden opgeteld. Het is niet toegestaan de in de Infinity MileageLands-account verzamelde mijlen over te dragen naar het programma van een andere aanbieder; leden kunnen evenmin de in het programma van een andere aanbieder verzamelde mijlen overdragen naar het Infinity MileageLands-programma.
 14. De bijtelling van mijlen is gebaseerd op de laagste klasse van de werkelijke ticketklasse en de werkelijke gevlogen klasse. EVA Air behoudt zich het recht voor om het uiteindelijke mijlentegoed te bepalen. EVA Air behoudt zich het recht voor om eventuele onregelmatigheden met betrekking tot de verzamelde mijlen van een lid te corrigeren.
 15. EVA Air kan niet aansprakelijk worden gesteld voor landen/gebieden waar de verzameling van mijlen in het Infinity MileageLands-toekenningsprogramma onwettig of onafdwingbaar is, en een dergelijk toekenningsprogramma zal niet langer van toepassing zijn.
 16. Leden verlenen EVA Air toestemming om e-mailadressen of postadressen van leden te verzamelen en te gebruiken om informatie te leveren die relevant is voor onze klanten, in overeenstemming met onze Privacyverklaring en Cookies-verklaring en de toepasselijke richtlijnen voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dergelijke informatie bestaat onder andere uit transactiegegevens, services, en speciale privileges, mijlenverklaringen, vervalberichten van kaartstatus, vervalberichten van mijlen, en kennisgevingen van speciale privileges voor leden. EVA Air zal in de correspondentie laten weten dat het de afzender is.
 17. Als gebeurtenissen buiten de invloed van EVA Air vallen, zoals burgerlijke onlusten, oorlog, stakingen, of overmacht, enz., die van wezenlijk belang zijn voor ons vermogen om awards te verlenen, kan het programma gedeeltelijk of in zijn geheel worden opgeschort/beëindigd of niet meer van toepassing zijn op de gebieden die door dergelijke gebeurtenissen worden getroffen.
 18. Het is leden niet toegestaan Infinity MileageLands lidmaatschapsvoordelen te kopen of te verkopen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het kopen of verkopen van mijlen, upgradecertificaten en andere privileges. Indien na onderzoek blijkt dat een lid deze regeling heeft overtreden of daarvan wordt verdacht, behoudt EVA Air zich het recht voor om het lidmaatschap en de rechten van het lid op te schorten of te diskwalificeren. EVA Air kan aanbiedingen intrekken, overgedragen mijlen of award tickets terugnemen, award inwisselingen annuleren, enz. In geval van geschillen tussen leden kan EVA Air de nodige maatregelen nemen en de accounts aanpassen na een uitspraak, met inbegrip van maar niet beperkt tot het herstellen van het lidmaatschap en de rechten, of de in de voorgaande paragraaf voorgeschreven schrappingen. Iedereen die via welke media dan ook informatie verspreidt die in strijd is met deze regels, wordt geacht in overtreding te zijn. Hetzelfde geldt voor diegenen die anderen toevertrouwen om in strijd met deze regels te handelen.
 19. EVA Air behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen van personen die de openbare orde schenden, de veiligheid van vluchten in gevaar brengen, het openbaar belang belemmeren of het goede gebruik van haar services verhinderen.
 20. EVA Air behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke en passende juridische stappen te ondernemen om leden te diskwalificeren van verdere deelname aan het programma als dergelijke leden er niet in slagen het beleid en de procedures van het Infinity MileageLands-programma te volgen of valse verklaringen afleggen.
 21. Indien zich schendingen voordoen van deze Algemene Voorwaarden of van toepassing zijnde regels inzake lidmaatschapsvoordelen, behoudt EVA Air zich het recht voor om het lidmaatschapsaccount te controleren of te onderzoeken.
 22. De afstandsverklaring van EVA Air over enige schending van regels wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorgaande of enige daaropvolgende overtreding.
 23. Voorschriften voor Partners
  1. ‘Partners’: Luchtvaartmaatschappijen, banken, autoverhuurbedrijven, hotels of andere entiteiten anders dan EVA Air/UNI Air die producten, services of andere voordelen leveren, met inbegrip van maar niet beperkt tot degenen die de opbouw of inwisseling van mijlen door leden accepteren.
  2. EVA Air en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor producten, services of andere voordelen die worden geleverd door deelnemende bedrijven en partners. Leden dienen altijd de algemene voorwaarden van de deelnemende bedrijven of partners door te nemen voor het accepteren van een product, service, of andere voordelen die door partners of deelnemende bedrijven worden aangeboden om zo hun rechten en interesse te beschermen. De partners zijn onafhankelijke entiteiten en EVA Air is niet verantwoordelijk voor de aard of de kwaliteit van producten of services die door de relevante partners worden geleverd, noch voor andere handelingen of omissies door partners. Informatie over specifieke partneraanbiedingen wordt gepubliceerd. Ga naar de website van EVA Air https://www.evaair.com voor de meest recente informatie.
  3. De aanbiedingen voor het verzamelen en inwisselen van mijlen, het niveau van uw lidmaatschap en geldigheid hiervan en andere voordelen die een partner aan leden biedt voor het gebruik van het product of de service van een partner, kunnen variëren op basis van de lidmaatschapsstatus of andere factoren.
 24. U erkent en stemt ermee in dat uw deelname aan het programma wordt bepaald door deze Algemene Voorwaarden en dat u deze allemaal moet lezen en begrijpen.