ชำระง่ายๆ ก่อนการเดินทางสายการบินอีวีเอแอร์ขอเสนอรูปแบบการชำระเงินออนไลน์แบบใหม่สำหรับการซื้อน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเพิ่มก่อนการเดินทาง

พิเศษ รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขการซื้อ

 1. สัมภาระที่เป็นระบบน้ำหนัก : สามารถซื้อเป็นจำนวนหน่วยต่อน้ำหนักทุกๆ 5 ก.ก. (สูงสุด 30 กิโลกรัมสำหรับสัมภาระแต่ละใบ) รวมน้ำหนักสัมภาระที่ซื้อได้ในแต่ละเที่ยวบินต้องไม่เกิน 100 กิโลกรัม สัมภาระที่เป็นระบบชิ้น: สามารถซื้อสัมภาระส่วนเกินได้สูงสุด 5 ชิ้น (น้ำหนักสูงสุด 23 กิโลกรัมต่อชิ้น)
 2. ซื้อได้ทันทีหลังจากที่ได้ซื้อบัตรโดยสารเรียบบร้อยแล้ว จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน 
 3. หลังจากซื้อแล้ว หากต้องการขอคืนเงิน สามารถดำเนินการได้ภายใน 1ปีนับจากวันเดินทาง
 4. ผู้โดยสารแต่ละท่าน (ยกเว้นทารกที่ไม่ต้องการที่นั่งในชั้นโดยสาร) สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าทางออนไลน์ได้ต่อหนึ่งเที่ยวบินต่อหนึ่งครั้ง 
 5. ต้องถือบัตรโดยสารที่ยังไม่หมดอายุและสามารถยืนยันสถานะการจองการเดินทางได้โดยผ่านรหัสการจองที่มีอยู่ 
 6. ใช้ได้สำหรับบัตรโดยสารของสายการบินอีวีเอแอร์ (695) ที่เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น (ยกเว้นเที่ยวบินร่วมต่างๆ)
 7. ไม่สามารถโอนให้ผู้โดยสารท่านอื่นได้ 
 8. ไม่สามารถใช้กับสัมภาระสำหรับสัตว์เลี้ยง สัมภาระที่มีขนาดและน้ำหนักเกินจากที่กำหนด รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 9. ไม่สามารถใช้ได้กับการเดินทางที่ออกบัตรโดยสารแยกกันสำหรับต่างสายการบิน 
 10. ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารไป-กลับจากอเมริกาหรือแคนาดาที่มีการหยุดแวะที่ไทเปก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ 
 11. หากไม่สามารถดำเนินการซื้อออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารของสายการบินอีวีเอแอร์ที่ 02-302-7288