Skip to Main Content

สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม U.S. DOT (Transportation of Department) 14 CFR Part 382 เราได้ทำการแก้ไขนโยบายการเดินทางสำหรับสัตว์ช่วยเหลือและสัตว์ที่เป็นที่พึ่งทางอารมณ์ตั้งแต่ 11 มกราคม 2564 โปรดตรวจสอบนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนเดินทาง

สุนัขช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกมาและสุนัขให้ความช่วยเหลือทางกายภาพสามารถโดยสารในห้องโดยสารได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมหากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำสัตว์เข้า/นำสัตว์ออกสำหรับทุกประเทศ/ทุกภูมิภาคที่อยู่ในแผนการเดินทางของคุณแล้ว รวมถึงประเทศ/ภูมิภาคที่คุณจะต้องแวะเปลี่ยนเครื่องโดยสารด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับเฉพาะของแต่ละประเทศและเอกสารที่ต้องใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงที่เดินทางสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ IATA's Traveler's Pet Corner

ข้อกำหนด

 • สัตว์ช่วยเหลือต้องเป็นสุนัขอายุ 4 เดือนหรือมากกว่านั้น
 • สัตว์ที่เป็นที่พึ่งทางอารมณ์ต้องเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสัตว์เลี้ยงและต้องปฏิบัติตามแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบสัตว์เลี้ยง ดูนโยบายสัตว์เลี้ยง AVIH
 • สัตว์ช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเนื่องด้วยทุพพลภาพ รวมถึงความพิการทางร่างกาย, ประสาทสัมผัส, จิตเวช, สติปัญญา หรือทางจิตใจอื่นๆ
 • สุนัขช่วยเหลือจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้สัมผัสกับโรคพิษสุนัขบ้า และต่อการรับรู้ของผู้เลี้ยง สุนัขต้องปลอดจากศัตรูของพืชและสัตว์ และโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อคนหรือสัตว์อื่น หรือเป็นอันตรายต่อสาธารณสุข
 • สุนัขช่วยเหลือต้องมีสายคล้องตัว สายจูง หรือไม่ก็ต้องถูกล่ามไว้ และมีหน้ากากสำรองไว้ด้วย
 • สุนัขช่วยเหลือต้องสะอาดและเรียบร้อย ต้องได้รับการฝึกให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในที่สาธารณะและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ดูแลได้ ไม่ควรปล่อยสุนัขช่วยเหลือวิ่งอย่างอิสระภายในอาคารผู้โดยสาร รอบๆ พื้นที่สนามบินและบนเครื่องโดยสาร
 • สุนัขช่วยเหลือควรจะสามารถนั่งบนตักของผู้ดูแลหรือภายในพื้นที่วางเท้าของผู้ดูแลบนเครื่องโดยสารได้

สุนัขช่วยเหลือไม่สามารถ:

 • นั่งอยู่บริเวณแถวที่นั่งตรงทางออกได้
 • ยื่นตัวออกมาหรือขวางทางเดินหรือบริเวณแถวที่นั่งได้
 • นั่งบนที่นั่งโดยสาร
 • กินอาหารจากโต๊ะวางถาดอาหาร

พฤติกรรมของสัตว์:

สุนัขช่วยเหลือต้องผ่านการฝึกให้มีพฤติกรรมเหมาะสมในที่สาธารณะและจะไม่ได้รับอนุญาตให้โดยสารในห้องโดยสาร หากแสดงออกถึงพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เป็นการก่อกวน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ส่งเสียงขู่คำราม
 • จะกัดหรือพยายามกัด
 • จะกระโดดหรือพุ่งใส่คน
 • ถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระในห้องโดยสาร อาคารโดยสารหรือพื้นที่บริเวณประตูขึ้นเครื่อง

สุนัขช่วยเหลือต้องอยู่ในความควบคุมของคุณตลอดเวลาโดยการใช้สายจูงและ/หรือสายคล้องตัว ผู้ดูแลหรือผู้ใช้ต้องพกหน้ากากสำรองสำหรับสุนัขไว้ด้วย

หากพบพฤติกรรมที่เป็นการก่อกวนดังกล่าว ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดระหว่างการเดินทางของคุณ และไม่ได้รับการแก้ไขหรือควบคุม สุนัขจะต้องเดินทางในฐานะสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องแทน ข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตามข้อบังคับ AVIH และผู้ใช้สุนัขช่วยเหลืออาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากสุนัขช่วยเหลือ

ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อที่จะเดินทางพร้อมกับสุนัขช่วยเหลือในห้องโดยสาร คุณจะต้องส่งแบบฟอร์มที่ต้องใช้ไปยังฝ่ายความช่วยเหลือพิเศษอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว แบบฟอร์มการขนส่งสัตว์ช่วยเหลือทางอากาศของกรมการขนส่งของสหรัฐอเมริกาเป็นแบบฟอร์มที่จำเป็นเมื่อผู้โดยสารจะเดินทางเข้า/ออกจากสหรัฐอเมริกา และต้องมี แบบฟอร์มใบรับรองการใช้สัตว์ช่วยเหลือของกรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา เพิ่มเติมเมื่อเที่ยวบินที่เข้า/ออกสหรัฐอเมริกาใช้เวลาเดินทางเป็น 8 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น

 1. แบบฟอร์มการขนส่งสัตว์ช่วยเหลือทางอากาศของกรมการขนส่งของสหรัฐอเมริกา คือใบรับรองจากผู้ดูแลสัตว์ช่วยเหลือว่าสุนัขมีพฤติกรรม มีการฝึกอบรม และมีสุขภาพที่ดี
 2. แบบฟอร์มใบรับรองการใช้สัตว์ช่วยเหลือของกรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา คือใบรับรองจากผู้ดูแลสุนัขช่วยเหลือว่าสุนัขสามารถผ่อนคลายตัวเองได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือสุขอนามัยบนเที่ยวบินที่ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น

เราขอให้คุณติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งของเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงล่วงหน้าสำหรับการดำเนินการ

การปฏิเสธการขนส่ง:

สุนัขช่วยเหลือคือสุนัขที่ได้รับการฝึกอบรมให้ช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพลภาพในการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ สุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนและมีพฤติกรรมที่ดีในที่สาธารณะ เงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้จะนำไปสู่การปฏิเสธการเดินทางของสุนัขช่วยเหลือได้:

 • เมื่อสุนัขช่วยเหลือมีท่าทีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของผู้อื่นโดยตรง
 • เมื่อสุนัขช่วยเหลือเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายที่สำคัญที่สนามบินหรือบนเครื่องโดยสาร
 • การขนส่งสุนัขช่วยเหลือละเมิดต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่มีอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ของหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา เขตการปกครองของสหรัฐอเมริกา หรือคณะผู้ปกครองคนต่างชาติ
 • ผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือไม่ได้ส่งแบบฟอร์มมาตรฐานต่าง ๆ ดังที่กล่าวถึงข้างต้น