Skip to Main Content

เที่ยวบินที่ขายเกินจำนวนที่นั่งโดยสาร

เที่ยวบินไป-กลับสหรัฐอเมริกา เที่ยวบินไป-กลับแคนาดา

ข้อมูลเพิ่มเติม

EVA AIR อาจมีการจองเกินจำนวนที่นั่งในบางเวลา EVA AIR จะชำระเงินสำหรับการชดเชยเมื่อถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง (DBC) ให้กับผู้โดยสารผู้ที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

การชดเชยเมื่อถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินจากสหรัฐฯ

จะมีการปรับใช้กฎเหล่านี้กับเที่ยวบินของ EVA เท่านั้นหรือส่วนของเที่ยวบินของ EVA ที่มีต้นทางในสหรัฐ EVA AIR จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติ “การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้โดยสารของสายการบิน” (Enhancing Airline Passenger Protections) ของกระทรวงคมนาคม (DOT), 14CFR ส่วนที่ 250 ที่ระบุว่าหากมีการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง (มีผู้โดยสารยืนยันการจองมากกว่าจำนวนที่นั่ง) จะไม่มีใครถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจนกว่าบุคคลากรของสายการบินจะสอบถามความสมัครใจที่จะสละการจองของตนเพื่อแลกกับเงินตอบแทนตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด หากมีอาสาสมัครไม่เพียงพอ ผู้โดยสารอื่นอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจโดยสอดคล้องกับลำดับความสำคัญการจองของ EVA

คำสั่งการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

ในกรณีที่มีอาสาสมัครไม่เพียงพอ ผู้โดยสารอื่นอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจโดยสอดคล้องกับคำสั่งการปฏิเสธการขึ้นเครื่องดังต่อไปนี้:

  • ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารฟรีหรือบัตรโดยสารลดราคาที่ได้รับสิทธิ์การจองราคาคงที่โดยออกโดยสายการบินอื่น
  • ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารฟรีหรือบัตรโดยสารลดราคาที่ได้รับสิทธิ์การจองราคาคงที่โดยออกโดย EVA
  • ผู้โดยสารที่ไม่ใช่พนักงานสายการบินที่ถือบัตรโดยสารฟรีหรือบัตรโดยสารลดราคาที่ได้รับสิทธิ์การจองราคาคงที่ยกเว้นผู้ตรวจราชการ
  • ผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสาร (ยกเว้นอาสาสมัคร) โดยพิจารณาผู้โดยสารที่ชำระประเภทค่าโดยสารต่ำที่สุดก่อน และผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารประเภทสูงสุดเป็นอันดับสุดท้าย

วิธีการชำระเงิน

EVA AIR จะชำระเงินสำหรับการชดเชยเมื่อถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจให้กับผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ โดยการชำระเงินจะเป็นเงินสดหรือเช็คในวันและสถานที่ที่เกิดการปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจ หาก EVA AIR ได้จัดเตรียมการขนส่งทางเลือกไว้เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารที่ออกเดินทางก่อนจะสามารถชำระเงินได้ การชำระเงินจะต้องส่งไปถึงผู้โดยสารภายใน 24 ชั่วโมง EVA AIR อาจเสนอบริการขนส่งฟรีหรือลดราคาแทนการชำระเป็นเงินสด ในกรณีดังกล่าว EVA AIR จะเปิดเผยข้อจำกัดทางวัสดุทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งฟรีหรือลดราคาก่อนที่ผู้โดยสารจะตัดสินใจว่าจะยอมรับการขนส่งดังกล่าวแทนการชำระเงินเป็นเงินสดหรือเช็คหรือไม่ ผู้โดยสารอาจยืนยันที่จะรับการชำระเงินเป็นเงินสด/เช็ค หรือปฏิเสธการรับการชดเชยใดๆ และยื่นฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายเอกชน