Skip to Main Content

เที่ยวบินที่ขายเกินจำนวนที่นั่งโดยสาร

เที่ยวบินไป-กลับสหรัฐอเมริกา เที่ยวบินไป-กลับแคนาดา

การชดเชยเมื่อถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปยัง/มาจากแคนาดา

เที่ยวบินของสายการบินอาจมีการจองเกินจำนวนที่นั่ง และอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้บ้างที่จะไม่มีที่นั่งว่างบนเที่ยวบินซึ่งได้รับการยืนยันการจองแล้ว หากเที่ยวบินมีการจองเกินจำนวนที่นั่ง จะไม่มีผู้โดยสารท่านใดถูกปฏิเสธที่นั่ง จนกว่าทางสายการบินจะมีการร้องขออาสาสมัคร ผู้ที่เต็มใจจะยกเลิกการจองของตนเองเพื่อแลกกับเงินชดเชยที่สายการบินเป็นผู้กำหนด หากอาสาสมัครมีจำนวนไม่เพียงพอ สายการบินจะปฏิเสธการขึ้นเครื่องต่อผู้โดยสารท่านอื่นตามลำดับความสำคัญในการขึ้นเครื่อง ด้วยข้อยกเว้นบางประการ ผู้ที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจจะมีสิทธิ์ได้รับการชดเชย กฎทั้งหมดในการชำระค่าชดเชยและลำดับความสำคัญในการขึ้นเครื่องจะมีแจ้งไว้ที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสารที่สนามบินทุกแห่งและบริเวณขึ้นเครื่อง

ลำดับความสำคัญในการขึ้นเครื่อง

  • ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง
  • ผู้ทุพพลภาพและผู้ให้การช่วยเหลือ สัตว์ที่คอยให้ความช่วยเหลือ หรือสัตว์ที่ให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์
  • ผู้โดยสารที่เดินทางกับสมาชิกในครอบครัว
  • ผู้โดยสารที่เคยถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องในบัตรโดยสารใบเดียวกันก่อนหน้านี้

ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องด้วยเหตุผลที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสายการบิน และไม่ใช่เหตุผลเนื่องด้วยความปลอดภัย เช่น การให้จองเกินจำนวนที่นั่ง หรือการเปลี่ยนเครื่องบินเนื่องจากการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย การชดเชยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาความล่าช้าเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางของตน

ระดับขั้นต่ำในการชดเชย

ค่าชดเชยตามระยะเวลาความล่าช้า (CAD)

0-6 ชั่วโมง $900

6-9 ชั่วโมง $1800

9 ชั่วโมงขึ้นไป $2400

วิธีการชำระเงิน

EVA AIR จะชำระค่าชดเชยให้ผู้โดยสารทันทีที่สามารถให้การดำเนินการได้ แต่จะไม่ช้ากว่า 48 ชั่วโมงหลังจากที่มีการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง หากไม่สามารถชำระค่าชดเชยได้ก่อนเวลาขึ้นเครื่องของเที่ยวบินที่จองไว้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการเดินทางทดแทน EVA AIR จะมอบเอกสารยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงค่าชดเชยที่จะต้องชำระให้กับผู้โดยสาร