Skip to Main Content

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

แถลงการณ์เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า) ในข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของ EVA Airways Corporation (ต่อไปนี้เรียกว่า 'EVA AIR') หรือ Evergreen Group ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อหรือดาวน์โหลด และบันทึกส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก EVA AIR

การปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์นี้รวบรวมขึ้นโดยสุจริตโดย EVA AIR จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก ถึงแม้ว่า EVA AIR มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ให้ทันสมัยที่สุดเสมอ EVA AIR จะไม่เป็นตัวแทนหรือให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณจึงควรตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ก่อนที่คุณจะดำเนินการด้วยการติดต่อไปที่สำนักงาน EVA AIR ประจำท่องถิ่น คู่ค้าของ EVA AIR ที่เกี่ยวข้อง หรือตัวแทนท่องเที่ยว (ตามความเหมาะสม)

EVA AIR จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สะดวกใดๆ ของคุณอันเป็นผลมาจากเหตุที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เว็บไซต์ทำงานผิดปกติ ถึงแม้ว่า EVA AIR ได้นำเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ EVA AIR จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเนื่องมาจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมของคุณ หรือการทำลายที่เป็นอันตรายใดๆ โดยบุคคลภายนอกจากเว็บไซต์

กฎหมายที่บังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาทใดๆ ที่เป็นผลมาจาก หรือมีความเกี่ยวเนื่องกับแถลงการณ์นี้ รวมถึงคำถามใดๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความถูกต้อง หรือการยุติ ควรอ้างถึงและตัดสินโดยศาลแขวงเถาหยวนไต้หวัน (Taiwan Taoyuan District Court) แห่งสาธารณรัฐจีน (R.O.C.)

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามและความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับแถลงการณ์ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา