Skip to Main Content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

EVA AIR มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณได้รับการสนับสนุนให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของคุณในการใช้บริการของเว็บไซต์นี้ที่จัดให้โดย EVA Airways Corporation (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘บริษัท’ หรือ 'EVA AIR') EVA AIR ขอแถลงการณ์ดังต่อไปนี้ตามมาตรา 8 ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไต้หวัน และมาตรา 7 ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป ซึ่งหมายรวมถึงแนวทางที่เราใช้สําหรับการปกป้องข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเราระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

EVA AIR เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: การจองเที่ยวบิน การสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสาร การแจ้งเตือนการออกบัตรโดยสาร การออกแผนการเดินทาง การจัดการการขนส่ง การบริการและการจัดการเกี่ยวกับลูกค้า/ผู้โดยสาร/สมาชิก การจัดการกับปัญหาการชำระเงินที่ผิดปกติ การร้องเรียนเกี่ยวกับสัมภาระ การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การช้อปปิ้งออนไลน์ การช้อปปิ้งบนเที่ยวบิน การซื้อเพิ่มเติมต่างๆ การบริการ การโฆษณาออนไลน์ การสำรวจและวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการบริการส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณในการทําธุรกรรมผ่าน EVA AIR ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราจะได้รับการตรวจสอบกับหน่วยงานของบุคคลที่สามเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย และป้องกันบัตรเครดิตของคุณจากการนําไปใช้เพื่อการฉ้อโกงโดยผู้อื่น

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

EVA AIR จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารผ่านช่องทางต่อไปนี้:

 • การสมัครสมาชิก Infinity MileageLands
 • การสมัครสมาชิก EVA Fans
 • การจองออนไลน์และบริการอื่นๆที่มีการชําระเงินล่วงหน้า
 • บริการซื้อเพิ่มเติมของรถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน 
 • การช้อปปิ้งออนไลน์ การช้อปปิ้งบนเที่ยวบิน การคืนเงินและบริการหลังการขาย
 • บริการออนไลน์ (การเลือกอาหาร การเช็คอิน การกรอกบันทึกขาเข้า/ขาออกซึ่งเป็นข้อบังคับที่กำหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐบาล)
 • การสมัครใช้บริการสารสั้น (SMS)
 • กิจกรรม/การโฆษณาออนไลน์ 
 • แพคเกจทัวร์ EVASION 
 • ประสานงานเกี่ยวกับการจองเที่ยวบิน การออกบัตรโดยสาร การบริการสมาชิก การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า ฯลฯ
 • กระบวนการบริการที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร EVA AIR
 • ขั้นตอนการดำเนินงานของสนามบิน
 • อื่นๆ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 9 วรรค 2 ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปไม่ได้จํากัดเพียงสิ่งนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ตามวิธีการที่รวบรวมข้างต้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ EVA AIR เก็บรวบรวมอาจรวมถึง:

 • C001: ข้อมูลระบุตัวตน, รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ชื่อ, ตำแหน่งงาน, บ้านเลขที่, ที่อยู่ที่ทำงาน, ที่อยู่ก่อนหน้า, หมายเลขโทรศัพท์บ้าน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, บัญชีการรับส่งข้อความแบบทันที, บัญชีแพลตฟอร์มออนไลน์, ที่อยู่ไปรษณีย์และที่อยู่ที่ลงทะเบียน, ภาพถ่าย, ลายนิ้วมือ, ที่อยู่อีเมล, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, หมายเลขบัตรรับรองส่วนบุคคล, หมายเลขใบรับรองดิจิตอล, บันทึกการระบุตัวตน/การสอบถามออนไลน์, รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ, ที่อยู่ IP, คุกกี้, ตัวระบุอุปกรณ์มือถือ หรือข้อมูลอื่นใดสำหรับระบุตัวตน;
 • C002: ตัวระบุการเงินส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: หมายเลขบัญชี/ชื่อ กับสถาบันการเงินต่างๆ หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย หรือหมายเลขอื่นใดหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล
 • C003: ตัวระบุอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัว ROC ีUniform หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัตรรับรองการประกันภัย หมายเลขบัตรรับรองผู้พิการ หมายเลขประจำตัวผู้เกษียณอายุ หมายเลขใบอนุญาต หมายเลขหนังสือเดินทาง ฯลฯ; 
 • C011: รายละเอียดส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: อายุ เพศ วันเกิด สถานที่เกิด สัญชาติ เสียง ฯลฯ 
 • C023: รายละเอียดของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ผู้อยู่ในอุปการะ สมาชิกคนอื่นในครอบครัวหรือญาติ บิดามารดา คู่ชีวิต หรือญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนและที่อื่นๆ 
 • C031: ที่พํานักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักอาศัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: ที่อยู่บ้าน ชนิดของอุปกรณ์ กรรมสิทธิ์ในบ้านหรือการเช่า ระยะเวลาที่อาศัย ค่าเช่า ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับบ้าน ประเภทและมูลค่าของบ้าน ชื่อเจ้าของ ฯลฯ
 • C034: รายละเอียดการเดินทางและการย้ายถิ่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: รายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายถิ่น/การเดินทางก่อนหน้า หนังสือเดินทางของต่างประเทศ ใบรับรองถิ่นที่อยู่ ใบอนุญาตทํางาน ฯลฯ 
 • C035: กิจกรรมสันทนาการและงานอดิเรก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: งานอดิเรก กีฬาและความสนใจอื่นๆ 
 • C038: อาชีพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: ผู้อำนวยการ/ประธานโรงเรียน ตัวแทนรัฐสภา ฯลฯ 
 • C094: การชดเชย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: รายละเอียดและจํานวนเงินชดเชยหรือการเรียกร้องสิทธิ์ 
 • C111: ข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง รายงานทางการแพทย์ ประวัติการรักษาและการวินิจฉัยโรค ผลการตรวจสุขภาพ ประเภทและระดับความพิการ วันหมดอายุและหมายเลขบัตรรับรองความพิการ ผู้ติดต่อ ฯลฯ
 • C132: ข้อมูลที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: การติดต่อ ไฟล์ รายงาน การบันทึกเสียงหรืออีเมลที่ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้

หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นสําหรับขอบเขตการบริการที่เกี่ยวข้อง เราอาจไม่สามารถให้บริการและ/หรือทำธุรกรรมที่คุณร้องขอทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ระยะเวลาการใช้งาน ภูมิภาค เป้าหมายและวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 • ระยะเวลาการใช้งาน: ระยะเวลาการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ หรือตามที่กําหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไต้หวัน ฯลฯ) หรือระยะเวลาการเก็บรักษาที่จําเป็นเพื่อการดําเนินธุรกิจ (หากมีระยะเวลานานกว่าระยะเวลาที่กําหนดโดยกฎหมาย) หรือขึ้นอยู่กับสัญญา ระยะเวลาที่ใช้สําหรับสัญญาในการรักษาข้อมูล
 • ภูมิภาค: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารจะถูกใช้งานโดยสํานักงานทางธุรกิจทั่วโลกของ EVA AIR และ UNI AIR เพื่อมอบการบริการที่เกี่ยวข้อง
 • เป้าหมายและวิธีการ:
  • เป้าหมายและวิธีการ: นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมในการซื้อบัตรโดยสารและบริการที่ชําระเงินล่วงหน้าอื่นๆ แล้ว EVA Air จะยังใช้ข้อมูลในด้านต่อไปนี้:
   • การแจ้งเตือนการออกบัตรโดยสาร ใบรับรองการออกบัตรโดยสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ข้อมูลค่าโดยสาร ข้อมูลการซื้อและบริการที่เกี่ยวข้องทางออนไลน์ ฯลฯ
   • การทําธุรกรรมทางการเงินและการอนุญาต: ข้อมูลด้านการเงินที่ให้ไว้โดยผู้โดยสารในการซื้อบัตรโดยสารหรือบริการทุกประเภท (เช่น การสั่งซื้อล่วงหน้า ร้านค้าออนไลน์หรือปลอดภาษี) จะถูกส่งไปยังหน่วยงานด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อบัตรโดยสาร (เช่น สำหรับการอนุมัติบัตรเครดิต หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร) ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการซื้อบัตรโดยสาร
   • อีเมล แอป และบริการส่งข้อความ: EVA Air จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินและข้อมูลการสั่งซื้อไปยังที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มอบให้โดยผู้โดยสาร
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารอาจถูกนําไปใช้โดยบริษัท บริษัทผู้รับจ้าง ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง กลุ่ม และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อเสนอบริการที่รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: การจองทั่วไป/ออนไลน์ บริการขนส่งในท้องถิ่น การช้อปปิ้งออนไลน์ การเช็คอินออนไลน์ การส่งข้อความ กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมทางสังคม โปรแกรมการให้รางวัลกับสมาชิก และกิจกรรมประเภทต่างๆ ข้อมูลจะใช้เป็นพื้นฐานสําหรับการสํารวจ/การวิเคราะห์ทางสถิติที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดหาบริการที่กล่าวถึงข้างต้น
  • สําหรับการนําเสนอและการทําการตลาดผลิตภัณฑ์และการโฆษณา รวมถึงการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ/หรือหุ้นส่วนตามสัญญาบุคคลที่สาม และผู้รับจ้างของบริษัท ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง กลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มาจะได้รับการดําเนินการผ่านเครื่องมือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการส่งข้อมูลข้ามแดนไปยังบริษัทและผู้รับจ้าง ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง กลุ่ม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหุ้นส่วนทางธุรกิจของประเทศขาเข้า เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทําให้แน่ใจว่าพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง กลุ่มและหุ้นส่วนผู้ให้บริการ ได้สังเกตเห็นและปฏิบัติตามข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • เมื่อคุณจองหรือซื้อบริการเสริม (เช่น การเช่ารถ รถขนส่งในท้องถิ่น ที่พัก หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ผ่านเว็บไซต์ของ EVA AIR เว็บ EVA AIR บนมือถือ เว็บไซต์ร้านค้า EVA Sky และแอปร้านค้า EVA Sky เนื่องจากกระบวนการอาจถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านแพลตฟอร์มธุรกรรมของบุคคลที่สาม ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่คุณป้อนอาจถูกจัดเก็บโดยซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์การเดินทางที่เกี่ยวข้องนั้นเพื่อมอบบริการในภายหลัง

เราให้คำมั่นโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากคุณว่า เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการ และจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น โดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยหรือถูกใช้งานในความร่วมมือกับการสืบสวนตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการหรือผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

EVA AIR ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้จะเป็นความลับ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และพร้อมที่จะใช้งาน: 

 • ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลประจำตัวและการจัดการการเข้าถึงที่เพียงพอ; 
 • ผูกมัดพนักงานและผู้ให้บริการภายนอกผู้ซึ่งมีหน้าที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ไว้กับข้อตกลงที่เป็นความลับ และกำหนดให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายภายในว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล;
 • กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบประจำปีเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล; 
 • ตรวจสอบวัฐจักรข้อมูลความเป็นส่วนตัวและทบทวนนโยบายภายในให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประจำทุกปี; 
 • โครงสร้างพื้นฐานบนเครือข่ายของ EVA AIR ได้รับการรับรองความถูกต้องตาม ISO 27001 ข้อมูลธุรกรรมและความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าจะได้รับการปกป้องโดยเทคโนโลยีการเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL) ที่ซึ่งจะมีการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรหัสก่อน จากนั้นจึงส่งรหัสข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

ข้อมูลสําคัญอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก FFP อาจถูกเปิดเผยต่อบริษัทผู้ออกบัตรแบรนด์ร่วม
 • วัตถุประสงค์: เพื่อแจ้งสมาชิก FFP เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาด/กิจกรรมส่งเสริมการขาย และข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบัตรแบรนด์ร่วม 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเปิดเผย ประกอบด้วย: ชื่อเต็มในภาษาจีน/อังกฤษ เพศ บัตรประจำตัว หมายเลขบัตร หมายเลข/ประเภทบัตรสมาชิก ปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ที่บ้าน 
 • ระยะเวลาการใช้งาน: ภายในระยะเวลาตามสัญญาระหว่างบริษัทและผู้ออกบัตรแบรนด์ร่วม ระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่กําหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ออกบัตรแบรนด์ร่วม 
 • เป้าหมายและภูมิภาค: ผู้ออกบัตรแบรนด์ร่วม และที่ตั้งของผู้รับจ้างที่จัดการเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง 
 • วิธีการ: การเก็บรวบรวม การประมวลผล การส่งและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไต้หวัน (เช่น ไฟล์ดิจิทัล เอกสารกระดาษ โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆ ที่ถือว่าเหมาะสําหรับเทคโนโลยีสำคัญขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น)

ตามมาตรา L.237-7 แห่ง French Internal Security Code โปรดทราบว่าสายการบินต่างๆ อาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออนุมัติการจอง การเช็คอิน และข้อมูลการขึ้นเครื่องที่เก็บจากผู้โดยสาร (API/PNR) ไปให้หน่วยงานของฝรั่งเศส เพื่อวัตถุประสงค์และการพิจาณาภายใต้เงื่อนไขที่ระบุใน Decret N° 2014-1095 ลงวันที่ 26/09/2014

สิทธิ์ของผู้โดยสารในข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ

ทุกคนที่เต็มใจมอบข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอให้แก่บริษัท มีสิทธิ์ต่อไปนี้ตามมาตรา 3 ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไต้หวัน และมาตรา 16 ถึง 20 ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป:

 • ซักถามหรือขอดูข้อมูล
 • ขอสําเนาของข้อมูล 
 • ขอให้เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
 • ขอให้หยุดการเก็บรวบรวม จัดการ หรือใช้งานข้อมูล 
 • ขอให้มีการจำกัดในการดำเนินการ 
 • ขอให้มีการจำกัดในการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล 
 • ขอให้ทำการลบ (เราไม่สามารถประมวลผลหรือตอบทั้งกรณีหรือคำขอด้านการบริการของคุณได้ ในกรณีมีความจำเป็นในการดำเนินการเพิ่มเติม สิทธิ์ในการลบข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้จะไม่มีผล) 
 • ขอให้มีการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณสามารถใช้สิทธิ์ใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้นผ่านทางสำนักงานธุรกิจทั่วโลกของเรา คําขอของคุณจะได้รับการจัดการโดยเร็วเมื่อข้อมูลระบุตัวตนของคุณได้รับการยืนยัน ในการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มคําร้อง (คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคล) หลังจากกรอกแบบฟอร์มคําร้องเสร็จแล้ว โปรดยื่นแบบฟอร์มด้วยตนเองที่สํานักงานของเราทั่วโลก

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่จําเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวมมา ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจของ EVA หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราจะเก็บข้อมูลเพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการในการจัดการกับการเดินทางเฉพาะของคุณได้ และหลังจากนั้นเราจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เราจัดการหรือตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือข้อกังวลใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงการเดินทาง และข้อมูลอาจถูกเก็บไว้เพื่อให้เราสามารถดําเนินการปรับปรุงประสบการณ์ของคุณที่ได้จากเราให้ดียิ่งขึ้น

หากคุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อเล่น ซึ่งทำให้เราไม่สามารถตรวจสอบการระบุตัวตนจริงของคุณได้ เราอาจไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งการใช้สิทธิ์ของคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคําถามและความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา