Skip to Main Content

อุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ที่สนามบิน ข้อมูลเตือนการขนสัมภาระแช่เย็น

อุปกรณ์กีฬา

หมายเหตุ

 • อุปกรณ์กีฬาสามารถนำมานับรวมเป็นกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดได้ แต่หากคุณมีจำนวนกระเป๋าสัมภาระ, ขนาด, หรือน้ำหนักเกินจากที่กำหนดจะต้องชำระค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน
 • รายการอุปกรณ์กีฬาที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางจะถือเป็นกระเป๋าสัมภาระปกติและอาจมีค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน
 • หากกระเป๋าอุปกรณ์มีเสื้อผ้าหรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับอนุมัติ จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานของกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง และอาจมีค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระเกินขนาดเพิ่ม
 • อุปกรณ์กีฬาต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์กีฬาไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้เป็นอย่างดี EVA Air อาจปฎิเสธที่จะให้รับเป็นกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตให้ฟรีได้
 • คุณอาจได้รับการร้องขอให้เปิดกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องที่สนามบินหากจำเป็น
 • หากอุปกรณ์กีฬาของคุณมีมูลค่าสูง เราขอแนะนำให้คุณซื้อประกันภัยสัมภาระก่อนการเดินทาง ซึ่งอาจจะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น
 • มีกฎข้อบังคับและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันบางประการซึ่งนำมาใช้กับกระเป๋าสัมภาระพิเศษ คุณสามารถติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air ได้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สายการบิน EVA จะไม่รับผิดชอบหาก และในขอบเขตที่ความล่าช้า ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากความบกพร่อง คุณภาพ หรือข้อบกพร่องโดยธรรมชาติของสัมภาระ

ค่าธรรมเนียมสำหรับอุปกรณ์กีฬา

สำหรับรายการอุปกรณ์กีฬาที่แสดงในตารางด้านบน มีวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินดังนี้:

 1. หากจำนวนชิ้นเกินจากกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาต โปรดคลิก ค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
    
 2. ค่าธรรมเนียมต่อชิ้น สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน
  ● 23 กก. (50 ปอนด์) < น้ำหนัก ≦ 32 กก. (70 ปอนด์): ใช้อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน 0.5 ชิ้น
  ● 32 กก. (70 ปอนด์) < น้ำหนัก ≦ 45 กก. (100 ปอนด์): ใช้อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน 3 ชิ้นและต้องได้รับการอนุมัติจาก EVA Air ก่อนเดินทาง
  ● น้ำหนัก > 45 กก. (100 ปอนด์): ไม่อนุญาตให้รับเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

 3. ค่าธรรมเนียมต่อชิ้น สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่มีขนาดรวม 3 ด้าน (ยาว + กว้าง + สูง) เกินจากที่กำหนด
  ● ขนาดรวม 3 ด้าน ≦ 277 ซม. (109 นิ้ว): ไม่คิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระเกินขนาด
  ● ขนาดรวม 3 ด้าน > 277 ซม. (109 นิ้ว): ใช้อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน 2 ชิ้น
  ● ขนาดรวม 3 ด้าน > 292 ซม. (115 นิ้ว): จะรับไว้ได้ก็ต่อเมื่อสามารถนำไปเก็บไว้ในพื้นที่ขนสินค้าของเที่ยวบิน