Skip to Main Content

อุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ที่สนามบิน ข้อมูลเตือนการขนสัมภาระแช่เย็น สัมภาระห้องโดยสาร

อุปกรณ์กีฬา

หมายเหตุ

 • อุปกรณ์กีฬาสามารถนำมานับรวมให้เป็นกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตให้ฟรี แต่อาจต้องชำระค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินหากคุณมีจำนวนสัมภาระเกิน ขนาดเกิน หรือน้ำหนักเกินจากที่กำหนด
 • รายการอุปกรณ์กีฬาที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางจะถือเป็นกระเป๋าสัมภาระปกติและอาจมีค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน
 • หากกระเป๋าอุปกรณ์มีเสื้อผ้าหรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับอนุมัติ จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานของกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง และอาจมีค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระเกินขนาดเพิ่ม
 • อุปกรณ์กีฬาต้องบรรจุอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 • คุณอาจได้รับการร้องขอให้เปิดกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องที่สนามบินหากจำเป็น
 • หากอุปกรณ์กีฬาของคุณมีมูลค่าสูง เราขอแนะนำให้คุณซื้อประกันภัยสัมภาระก่อนการเดินทาง ซึ่งอาจจะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น
 • มีกฎข้อบังคับและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันบางประการซึ่งนำมาใช้กับกระเป๋าสัมภาระพิเศษ คุณสามารถติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air ได้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สายการบิน EVA จะไม่รับผิดชอบหากและในขอบเขตที่ความล่าช้า ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากความบกพร่อง คุณภาพ หรือข้อบกพร่องโดยธรรมชาติของสัมภาระ

ค่าธรรมเนียมสำหรับอุปกรณ์กีฬา

บัตรโดยสารที่ใช้หลักคำนวณตามจำนวนชิ้น

สำหรับรายการอุปกรณ์กีฬาที่แสดงในตารางด้านบน มีวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินดังนี้:

 1. หากจำนวนชิ้นเกินจากกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาต โปรดคลิก ค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
    
 2. ค่าธรรมเนียมต่อชิ้น สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน
  ● 23 กก. (50 ปอนด์) < น้ำหนัก ≦ 32 กก. (70 ปอนด์): ใช้อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน 0.5 ชิ้น
  ● 32 กก. (70 ปอนด์) < น้ำหนัก ≦ 45 กก. (100 ปอนด์): ใช้อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน 3 ชิ้นและต้องได้รับการอนุมัติจาก EVA Air ก่อนเดินทาง
  ● น้ำหนัก > 45 กก. (100 ปอนด์): ไม่อนุญาตให้รับเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

 3. ค่าธรรมเนียมต่อชิ้น สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่มีขนาดรวม 3 ด้าน (ยาว + กว้าง + สูง) เกินจากที่กำหนด
  ● ขนาดรวม 3 ด้าน ≦ 277 ซม. (109 นิ้ว): ไม่คิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระเกินขนาด
  ● ขนาดรวม 3 ด้าน > 277 ซม. (109 นิ้ว): ใช้อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน 2 ชิ้น
  ● ขนาดรวม 3 ด้าน > 292 ซม. (115 นิ้ว): จะรับไว้ได้ก็ต่อเมื่อสามารถนำไปเก็บไว้ในพื้นที่ขนสินค้าของเที่ยวบิน 

บัตรโดยสารที่ใช้หลักคำนวณตามน้ำหนัก: โปรดคลิกค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  

 1. อุปกรณ์ตกปลา/จับปลา, อุปกรณ์ยิงธนู, จักรยาน, อุปกรณ์โบว์ลิ่ง, อุปกรณ์ฟันดาบ/เคนโด้, กอล์ฟ, อุปกรณ์ฮอกกี้/ลาครอส, อุปกรณ์ดำน้ำ, สกี/สกีน้ำ และ อาวุธปืน/กระสุนกีฬา
  ● น้ำหนักนับรวมอยู่ในกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตให้ฟรี
  ● ไม่คิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระเกินขนาดและหนึ่งชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเท่านั้น
  ● หากมีมากกว่าหนึ่งชิ้นและขนาดรวม 3 ด้านของแต่ละชิ้นมีขนาดเกิน 203 ซม.(80นิ้ว) จะถูกกำหนดให้นับเป็นกระเป๋าสัมภาระปกติและจะคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระเกินขนาด 150 ดอลลาร์สหรัฐ

 2. เรือแคนู, อุปกรณ์เครื่องร่อน, อุปกรณ์ไคท์เซิร์ฟ, อุปกรณ์ร่มร่อน, อุปกรณ์วินด์เซิร์ฟ, อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น
  ● น้ำหนักนับรวมอยู่ใน กระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตให้ฟรี
  ● กระเป๋า 1 ใบ ความยาวสูงสุด 158 ซม. (62 นิ้ว): ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  ● กระเป๋ายาวเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) หนึ่งใบ: คิดค่าธรรมเนียม 150 ดอลลาร์สหรัฐ