Skip to Main Content

กระเป๋าสัมภาระพิเศษต่างๆ

อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ที่สนามบิน ข้อมูลเตือนการขนสัมภาระแช่เย็น สัมภาระห้องโดยสาร

คำเตือนสำหรับการขนส่งสิ่งของแช่เย็น

  • เนื่องจากบนเครื่องบินมีพื้นที่แช่เย็นที่จำกัด เราจึงไม่สามารถนำเสนอบริการจัดเก็บและแช่เย็นสิ่งของส่วนตัวของผู้โดยสารในตู้แช่เย็นได้
  • เราขอแนะนำให้คุณเตรียมถุงเก็บความเย็นส่วนตัว หรือขวดสุญญากาศที่มีแผ่นเจลเย็น หรือน้ำแข็งแห้งภายในเพื่อรักษาความเย็นให้อาหารของคุณ
  • คุณสามารถนำแผ่นเจลเย็นเข้ามาในห้องโดยสารได้ โดยแต่ละแผ่นต้องมีปริมาตรไม่เกิน 100 มล และต้องใส่ในถุงพลาสติกใสที่ซีลซ้ำได้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมความปลอดภัยว่าด้วยการขนส่งของของเหลว สเปรย์ และเจล (LAG) ในสัมภาระขึ้นเครื่องโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สนามบินนานาชาติเถาหยวน
  • หากคุณนำน้ำแข็งแห้งเข้าไปในห้องโดยสาร ปริมาณน้ำแข็งแห้งจะต้องไม่เกิน 2.5 กก. (5 ปอนด์) และต้องบรรจุอย่างเหมาะสมเพื่อให้ระบายแก๊ส CO2 ได้อย่างอิสระเพื่อความปลอดภัยบนเที่ยวบิน นอกจากนั้น เมื่อทำการเช็คอิน คุณต้องแจ้งให้พนักงานที่สนามบินทราบว่าคุณจะนำน้ำแข็งแห้งติดตัวขึ้นเครื่อง พนักงานที่สนามบินจะติดป้ายน้ำแข็งแห้งบนสัมภาระขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องที่บรรจุน้ำแข็งแห้ง