Skip to Main Content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. การลงทะเบียนใน Infinity MileageLands สามารถทำได้โดยบุคคลเท่านั้น สมาชิกควรยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และอีเมล) ที่ให้ไว้ว่าถูกต้อง ณ ขณะทำการลงทะเบียนสมัคร บัญชี Infinity MileageLands เป็นของสมาชิกแต่ละคน และไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้
 2. สมาชิกสามารถ ดาวน์โหลด บัตรสมาชิกดิจิทัลได้ที่ EVA Mobile App เพื่อยืนยันข้อมูลสมาชิกของตน หากคุณเป็นสมาชิกบัตรเงิน บัตรทอง หรือบัตรไดมอนด์ คุณจะได้รับบัตรจริง (ยกเว้นสมาชิกภาพที่เป็นบัตรเงิน/บัตรทอง ที่คุณได้รับจากบัตรเครดิต HSBC Star Alliance ในออสเตรเลีย) ในกรณีที่ทำบัตรสมาชิกหาย โปรดไปที่เว็บไซต์ของ EVA Air: https://www.evaair.com หรือติดต่อสำนักงาน EVA Air หรือศูนย์บริการ Infinity MileageLands ในท้องถิ่นของคุณเพื่อออกบัตรใหม่ในทันที
 3. EVA Air ขอสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้:
  1. เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกโปรแกรม Infinity MileageLands ได้ทุกเมื่อ
  2. เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Infinity MileageLands ได้ทุกเมื่อ
  โปรดดูที่เว็บไซต์ของ EVA Air https://www.evaair.com หรือติดต่อศูนย์บริการ Infinity MileageLands เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด EVA Air ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเพิกถอนสิทธิ์และผลประโยชน์ของสมาชิกกรณีที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ และต่อการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดดังกล่าว
 4. สมาชิกสามารถตรวจสอบหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Infinity MileageLands ของตนได้
  1. สมาชิกสามารถติดต่อ ศูนย์บริการ Infinity MileageLands ของเราที่ใดก็ได้ด้วยตนเอง
  2. ส่งคำขอถึง ศูนย์บริการ Infinity MileageLands ของเราได้ทางแฟ็กซ์หรือจดหมาย (โปรดพิมพ์และกรอก แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลสมาชิก จากเว็บไซต์ EVA Air เฉพาะสมาชิกหรือผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากสมาชิกเท่านั้นที่สามารถทำได้)
  3. ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสมาชิก Infinity MileageLands ของคุณผ่านเว็บไซต์ EVA Air ที่หน้าจัดการบัญชีของฉัน
 5. ไม่สามารถใช้ที่อยู่ของตัวแทนท่องเที่ยวหรือโรงแรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ทางไปรษณีย์, เบอร์ติดต่อ และอีเมล) มาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้
 6. EVA Air จะแจ้งหรือนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ EVA Air สมาชิกควรอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องอยู่เสมอ EVA Air จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียและการเสียเปรียบใดๆ ต่อผลประโยชน์ของสมาชิก อันเกิดจากข้อมูลสมาชิกไม่ถูกต้อง หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่ใช่เนื่องมาจาก EVA Air
 7. เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย สมาชิกแต่ละคนควรเก็บรักษาหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านของตนไว้ในที่ปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านของคุณให้ผู้อื่นทราบ บริการออนไลน์ทั้งหมดที่เข้าถึงด้วยหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านให้ถือเสมือนว่าได้รับการอนุมัติโดยสมาชิกแล้ว EVA Air จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านโดยผิดกฎหมาย เว้นแต่สถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องมาจาก EVA Air
 8. โปรดแสดงบัตรสมาชิกของคุณในการเข้าใช้สถานที่อำนวยความสะดวกของ EVA Air และของคู่ค้า เพื่อรับสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก EVA Air สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้า/การใช้สิทธิ์ของสมาชิกคนใดก็ได้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้
 9. สมาชิกสามารถยุติการเป็นสมาชิก Infinity MileageLands ของตนได้ด้วยการส่งแบบฟอร์มขอยกเลิกการเป็นสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร และเอกสารที่ต้องใช้ไปยังศูนย์บริการ Infinity MileageLands ได้ทุกเมื่อ
 10. สมาชิกภาพจะถูกยุติโดยอัตโนมัติในกรณีที่เสียชีวิต
 11. เมื่อการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง ข้อมูล ไมล์สะสม และใบรับรองการอัปเกรดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกที่ระบุไว้ หรือสิทธิ์อื่นใดของสมาชิก จะถูกลบและยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 12. ไม่สามารถนำไมล์การเดินทางที่ได้รับโอน มารวมกับไมล์การเดินทางของผู้รับสิทธิ์แทน (รวมถึงไมล์สะสมที่ได้ ไมล์ที่ซื้อ และไมล์ที่ขอคืน) หรือไมล์สะสมอื่นที่โอนมาจากบุคคลที่ 3
 13. ไม่สามารถสะสมไมล์การเดินทางและจำนวนเที่ยวบินได้ หากบัตรโดยสารมีรหัสสายการบินเป็น BR/B7 แต่เที่ยวบินให้บริการโดยสายการบินอื่น ยกเว้นเที่ยวบินรหัสร่วมที่เฉพาะเจาะจง ให้ถือตามกฎระเบียบการสะสมไมล์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการ Infinity MileageLands เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเครดิตไมล์สะสมที่ถูกต้อง โปรดใช้ชื่อที่ตรงกับที่ปรากฏบนบัตรสมาชิกของคุณในการจองทุกครั้ง ไม่สามารถสะสมไมล์การเดินทางจากเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งมากกว่า 1 โปรแกรมพร้อมกัน ไม่อนุญาตให้โอนไมล์การเดินทางที่สะสมไว้ในบัญชี Infinity MileageLands ของคุณไปยังโปรแกรมของผู้ให้บริการอื่น และสมาชิกไม่สามารถโอนไมล์การเดินทางที่สะสมไว้ในโปรแกรมของผู้ให้บริการอื่นมายังโปรแกรม Infinity MileageLands ได้
 14. การสะสมไมล์การเดินทางจะขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารที่ต่ำกว่าระหว่างชั้นบัตรโดยสารจริงกับชั้นที่เดินทางโดยสารจริง EVA Air มีสิทธิ์โดยชอบในการกำหนดเครดิตไมล์สะสมสุดท้าย EVA Air ขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาความสม่ำเสมอในด้านการสะสมไมล์การเดินทางของสมาชิก
 15. EVA Air จะไม่รับผิดชอบต่อประเทศ/พื้นที่ที่การสะสมไมล์ในโปรแกรม Infinity MileageLands นั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถทำได้ และโปรแกรมรางวัลดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้
 16. สมาชิกยินยอมให้ EVA Air จัดเก็บและใช้ที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ไปรษณีย์ของสมาชิกในการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และแถลงการคุกกี้ของเรา และแนวทางที่มีผลบังคับใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลธุรกรรม บริการ และสิทธิพิเศษต่างๆ ใบแจ้งยอดไมล์การเดินทาง การเตือนระดับบัตรหมดอายุ การเตือนไมล์การเดินทางหมดอายุ และการเตือนสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก EVA Air จะทำให้ทราบในการสื่อสารว่าตนเป็นผู้ส่ง
 17. ในกรณีเกิดเหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมของ EVA Air เช่น จลาจล, สงคราม, การนัดหยุดงาน หรือเหตุสุดวิสัย ฯลฯ ที่จะส่งผลกระทบเชิงรูปธรรมต่อความสามารถในการให้รางวัลของเรา โปรแกรมบางส่วนหรือทั้งหมดอาจถูกระงับ/ ยุติ หรือยกเลิกการนำมาใช้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
 18. ไม่อนุญาตให้สมาชิกซื้อหรือขายสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Infinity MileageLands ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อหรือขายไมล์สะสม ใบรับรองการอัปเกรด และสิทธิพิเศษอื่น ๆ หลังจากที่มีการตรวจสอบแล้ว หากพบว่าสมาชิกได้ฝ่าฝืนหรือถูกสงสัยว่ากำลังฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้ EVA Air สงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือตัดสิทธิ์สมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิ์ต่าง ๆ ของสมาชิก โดยอาจถอดถอนข้อเสนอ ยึดคืนไมล์สะสมที่ได้รับโอนมาหรือรางวัลบัตรโดยสาร และยกเลิกการแลกรับรางวัล เป็นต้น กรณีที่มีการโต้แย้งกันระหว่างสมาชิก EVA Air อาจใช้มาตรการที่จำเป็นและปรับเปลี่ยนบัญชีสมาชิกหลังจากที่มีคำวินิจฉัยแล้ว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการคืนสมาชิกภาพและสิทธิ์ต่าง ๆ หรือการจัดการดังที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน ผู้ใดก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลซึ่งฝ่าฝืนกฎเหล่านี้ผ่านสื่อใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิด เช่นเดียวกันกับผู้ที่มอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้
 19. EVA Air สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการบิน กีดขวางผลประโยชน์ของสาธารณะ หรือเป็นอุปสรรค์ต่อการใช้บริการของสาธารณะ
 20. EVA Air สงวนสิทธิ์ต่อการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นทุกประการในการตัดสิทธิ์ไม่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในโปรแกรม หากสมาชิกดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของ Infinity MileageLands หรือทำการแสดงตนเท็จ
 21. หากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ หรือต่อระเบียบของผลประโยชน์ของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง EVA Air สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนบัญชีสมาชิก
 22. การปฏิเสธใด ๆ ของ EVA Air ต่อการละเมิดกฎจะไม่ถือว่าเป็นการปฏิเสธการละเมิดใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้
 23. กฎระเบียบสำหรับพันธมิตร
  1. "พันธมิตร" หมายถึงสายการบิน ธนาคาร บริษัทเช่ารถ โรงแรม หรือหน่วยงานอื่นใดนอกเหนือจาก EVA Air/UNI Air ผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผลประโยชน์อื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ที่อาจอนุญาตให้สมาชิกสะสมหรือแลกไมล์การเดินทางได้
  2. EVA Air และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผลประโยชน์ใดก็ตามที่มีให้โดยบริษัทหรือพันธมิตรที่เข้าร่วม สมาชิกควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทและพันธมิตรที่เข้าร่วมด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และประโยชน์ของตนเอง พันธมิตรเป็นหน่วยงานอิสระ และ EVA Air จะไม่รับผิดชอบต่อลักษณะ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามที่มีให้โดยพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง หรือต่อการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดก็ตามของพันธมิตร รายละเอียดข้อเสนอพิเศษของพันธมิตรจะมีการประกาศให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ EVA Air ที่ https://www.evaair.com
  3. การสะสมไมล์ ข้อเสนอในการแลกไมล์ ระดับขั้นของสมาชิกและอายุของสมาชิกภาพ และสิทธฺประโยชน์อื่น ๆ สำหรับสมาชิกที่เสนอให้โดยพันธมิตรในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรอาจต่างกันไปตามสถานะของสมาชิกหรือปัจจัยอื่น ๆ
 24. คุณรับทราบและตกลงว่าการมีส่วนร่วมของคุณในโปรแกรมนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ซึ่งคุณได้ศึกษาและทำความเข้าใจแล้วทั้งหมด