Skip to Main Content

คำมั่นสัญญาต่อลูกค้า

เที่ยวบินไป-กลับสหรัฐอเมริกา เที่ยวบินไป-กลับเกาหลี เที่ยวบินไป-กลับแคนาดา เที่ยวบินไป-กลับฝรั่งเศส เที่ยวบินไป-กลับสหราชอาณาจักร

EVA Airways มุ่งมั่นในการรักษาระดับความปลอดภัย การบริการ ความสบาย และความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา แผนบริการลูกค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา (U.S.Department of Transportation หรือ DOT) ที่ระบุไว้ใน 14 CFR มาตรา 259.5 ซึ่งบังคับใช้กับเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและมาจากสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม บริการและการรับประกันบางประการที่กำหนดไว้ในแผนนี้นั้นยังหมายถึงการนำมาใช้กับเที่ยวบินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน

EVA Airways มุ่งมั่นในการรักษาระดับความปลอดภัย บริการ ความสบาย และความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา แผนบริการลูกค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา (U.S.Department of Transportation หรือ DOT) ที่ระบุไว้ใน 14 CFR มาตรา 259.5 ซึ่งบังคับใช้กับเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและมาจากสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม บริการและการรับประกันบางประการที่กำหนดไว้ในแผนนี้นั้นยังหมายถึงการนำมาใช้กับเที่ยวบินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน

การเสนอค่าโดยสารต่ำสุด

EVA Airway จะเปิดเผยบนเว็บไซต์หรือที่สำนักงานสำรองที่นั่ง/บัตรโดยสารของเรา ว่าอาจมีค่าโดยสารต่ำสุดสำหรับที่อื่น

การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้า การยกเลิก และการเปลี่ยนสนามบิน

ตามข้อกำหนดของ U.S. DOT (กระทรวงคมนาคม) สำหรับเที่ยวบินตามกำหนดเวลาของ EVA Air ที่เดินทางไปยัง, มาจาก หรือภายในสหรัฐอเมริกา โดยคำนึงถึงกำหนดเวลาออกของแต่ละเที่ยวบินที่อยู่ภายในระยะเวลา 7 วัน EVA Air จะอัปเดตข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานะของเที่ยวบินภายในเวลาไม่เกินกว่า 30 นาทีหลังจากที่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง (เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลา 30 นาทีหรือมากกว่านั้น หรือการเปลี่ยนสนามบิน) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจะแจ้งให้ทราบในบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องของ EVA (ในวันที่ทำการบินของเที่ยวบินนั้น) บนเว็บไซต์ของ EVA (www.evaair.com ที่หัวข้อข้อมูลเที่ยวบิน) หรือผ่านระบบสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ หรือโดยSMS (ส่งข้อความ)

การจัดส่งกระเป๋าสัมภาระ

เป้าหมายของเราคือการทำให้ลูกค้าและกระเป๋าสัมภาระเดินทางมาในเที่ยวบินเดียวกัน และกระเป๋าสัมภาระนั้นได้ส่งมอบถึงมือลูกค้าของเราตรงเวลา ในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระของคุณมาถึงล่าช้า เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อส่งคืนสัมภาระให้คุณภายใน 24 ชั่วโมง มีปัจจัยหลายประการที่อาจทำให้กระเป๋าสัมภาระล่าช้า โดยบางครั้งอาจจะกินเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมไปถึง: ขั้นตอนศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง เหตุขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ไม่ปกติ และ/หรือการจัดการกระเป๋าสัมภาระโดยสายการบินอื่น (สำหรับแผนการเดินทางที่มีสายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน) หากคุณไม่พบกระเป๋าสัมภาระเมื่อเดินทางมาถึง คุณควรแจ้งให้พนักงานบริการกระเป๋าสัมภาระของ EVA Airways ทราบทันที ก่อนที่จะผ่านพิธีการศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกรายงานเก็บไว้ทันที และมอบหมายเลขโทรศัพท์ให้คุณสำหรับการติดตามผล คุณจะได้รับแจ้งข้อมูลอัปเดตเป็นระยะๆ เกี่ยวกับสถานะของกระเป๋าสัมภาระของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถานะของกระเป๋าของคุณที่การติดตามกระเป๋าสัมภาระออนไลน์

EVA Airways จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลสำหรับความล่าช้าของกระเป๋าสัมภาระ เมื่อพบกระเป๋าสัมภาระที่ล่าช้าแล้ว EVA Airways จะส่งกระเป๋ากลับไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้

กระเป๋าสัมภาระเสียหาย

โปรดรายงานเรื่องกระเป๋าสัมภาระเสียหายที่สำนักงานบริการกระเป๋าสัมภาระของสนามบินซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่รับกระเป๋าสัมภาระทันทีที่เดินทางมาถึง การเรียกร้องสิทธิ์เรื่องกระเป๋าสัมภาระเสียหายจะต้องดำเนินการภายในเจ็ด (7) วัน

สิ่งของสูญหายจากกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง

ควรรายงานสิ่งของสูญหายจากกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องไปที่สำนักงานบริการกระเป๋าสัมภาระของสนามบินทันทีหลังจากที่เที่ยวบินของคุณมาถึง หรือรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ด (7) วันที่เที่ยวบินของคุณเดินทางมาถึง

การชดเชยกระเป๋าสัมภาระ

หากกระเป๋าสัมภาระของคุณล่าช้า สูญหายหรือเสียหาย คุณควรแจ้งที่สำนักงานติดตามกระเป๋าสัมภาระ หรือตัวแทนท้องถิ่นของ EVA ที่สนามบินทันทีที่มาถึง การชดเชยค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับหลักฐานในการเรียกร้องสิทธิ์ที่ยอมรับได้ EVA จะชดเชยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในการขนส่งสัมภาระให้ผู้โดยสาร หากกระเป๋านั้นเกิดการสูญหาย

สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศที่เป็นไปตามอนุสัญญาวอร์ซอ ความรับผิดชอบของ EVA มีมูลค่าสูงสุดจำกัดที่ $20USD ต่อกิโลกรัมสำหรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง และ $400.00 USD ต่อท่านสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศที่เป็นไปตามอนุสัญญามอนทรีออล ความรับผิดชอบของ EVA มีมูลค่าสูงสุดจำกัดที่ 1,131 SDR (Special Drawing Rights) ต่อท่านสำหรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

การอนุญาตให้ยกเลิกการจองได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ซื้อโดยไม่มีค่าปรับ

เมื่อคุณจองและออกบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ EVA AIR หรือสำนักงานสำรองที่นั่ง/บัตรโดยสารของ EVA สำหรับเที่ยวบิน EVA ที่เดินทางไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกา หนึ่งสัปดาห์ (168 ชั่วโมง) หรือมากกว่านั้นก่อนวันเดินทางออก EVA อนุญาตให้คุณยกเลิกการจองบัตรโดยสารนั้นได้โดยไม่มีค่าปรับและรับเงินคืนได้เต็มจำนวนเมื่อยกเลิกการจองดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากออกบัตรโดยสาร

บริการคืนเงินค่าบัตรโดยสารทันที

สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อบนเว็บไซต์ EVA AIR หรือสำนักงานสำรองที่นั่ง/บัตรโดยสารของ EVA และถึงกำหนดในการขอคืนบัตรโดยสาร เราจะดำเนินการและคืนเงินให้คุณภายในยี่สิบ (20) วันหลังจากได้รับคำขอคืนเงินสำหรับการชำระคืนด้วยเงินสดและเช็ค หรือภายในเจ็ด (7) วันเมื่อเป็นการชำระโดยบัตรเครดิต รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับบริการเสริมที่คุณไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากสถานการณ์การขายเกินจำนวนที่นั่งหรือการยกเลิกเที่ยวบิน การคืนเงินบัตรเครดิตจะถูกส่งไปยังบริษัทบัตรเครดิตและอาจแสดงหรือไม่แสดงในใบแจ้งยอดของคุณในทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบการเรียกเก็บเงินของบริษัทบัตรเครดิต

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทุพพลภาพและต้องการความช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ รวมไปถึงในระหว่างความล่าช้าบนลานสนามบิน

การอำนวยความสะดวกด้านความต้องการพิเศษของผู้โดยสารทุพพลภาพคือสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับ EVA Airways เรามีบริการพิเศษที่หลากหลายสำหรับผู้โดยสารดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย:

 • การบริการโดยสารไปยัง, ออกจาก, และระหว่างประตูขึ้นเครื่องไม่ว่าจะโดยเก้าอี้รถเข็นหรือในสถานที่ต่างๆ
 • ความช่วยเหลือการขึ้นและลงจากเครื่องบิน
 • (3) ความช่วยเหลือในด้านการมองเห็น การได้ยิน การรับรู้ ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวขณะอยู่ในสนามบินและบนเครื่องบิน
 • การคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในระหว่างสถานการณ์ความล่าช้าบนลานสนามบินได้ขยายออกไป เพื่อให้แน่ใจว่าบริการเหล่านี้เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของลูกค้า เราจึงกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลปัญหาร้องเรียน (CROs) ในสนามบินทั้งหมด ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการบริการต่างๆ ที่เหมาะสม คุณสามารถขอบริการ CRO ได้โดยติดต่อตัวแทนของ EVA Airways

การดูแลลูกค้าในระหว่างเหตุการณ์ความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้

กรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ความคับคั่งของการจราจรทางอากาศ และเหตุอื่นๆจากการปฏิบัติงาน EVA Airways มีความมุ่งมั่นเสมอที่จะให้บริการด้วยคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความสุขเมื่อได้เลือกที่จะบินไปกับเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ตอบสนองความต้องการที่สำคัญของลูกค้าอย่างแท้จริง ในกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้แผนนี้ ที่เดินทางออกจาก หรือมายังสนามบินของสหรัฐฯ EVAจะไม่ยอมให้เครื่องบินจอดอยู่ในลานสนามบินที่สนามบินของสหรัฐฯ เป็นเวลานานกว่า 4 ชั่วโมงก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง เว้นแต่: นักบินผู้ควบคุมเครื่องบินได้พิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงที่ทำให้ไม่สามารถย้ายเครื่องบินจากตำแหน่งที่จอดอยู่เพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องได้ หรือผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศแจ้งนักบินผู้ควบคุมเครื่องบินว่าการย้อนกลับมาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือจุดลงจากเครื่องที่จุดอื่นเพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องนั้น อาจขัดขวางการปฏิบัติการของสนามบินอย่างเห็นได้ชัด

EVA จะจัดหาความต้องการขั้นพื้นฐานให้ผู้โดยสารระหว่างเหตุการณ์ผิดปกติของเที่ยวบิน เช่น การเปลี่ยนสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน หรือกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้

สำนักงาน EVA ที่สนามบินแต่ละแห่งในสหรัฐฯมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ตอบรับเหตุการณ์ผิดปกติไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เราให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเสมอกับเจ้าหน้าที่สนามบิน หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น เช่น สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดน (CBP) และหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA) รวมถึงพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมของเรา เรารับรองว่าจะมีทรัพยากรเพียงพอ และมีผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลทั้งหมด รวมทั้งการสื่อสารกับฝ่ายปฏิบัติการการบินและลูกเรือประจำเที่ยวบินของเรา

เมื่อเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินในสหรัฐฯหรือเดินทางมายังสนามบินในสหรัฐฯ มีเหตุให้เกิดกรณีล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ ผู้โดยสารจะได้รับบริการของว่าง/อาหารและน้ำในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ออกจากประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือเมื่อเครื่องบินลงจอดแล้ว เว้นแต่นักบินผู้ควบคุมเครื่องบินจะเห็นควรว่าไม่ควรให้บริการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและความมั่นคง นอกจากนี้ EVA ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้โดยสารในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความดูแลด้านการแพทย์อย่างเร่งด่วน ห้องสุขาในเครื่องบินจะพร้อมให้บริการอยู่เสมอ และเรายังมีบริการความช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้โดยสารทุพพลภาพ

จะมีการประกาศให้ทราบทุก 30 นาทีที่อยู่บนเครื่อง ระหว่างที่เกิดกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ สายการบินจะเริ่มประกาศให้ทราบภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีหลังจากถึงกำหนดเวลาเดินทางออก และจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสที่ต้องลงจากเครื่องหากมี รวมถึงเหตุผลของความล่าช้าดังกล่าว

ผู้โดยสารจะได้รับคำแนะนำเมื่อมีโอกาสที่จะลงจากเครื่อง ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หรือจุดลงจากเครื่องจุดอื่นเมื่อประตูเครืองเปิดออก หากมีโอกาสที่จะลงจากเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติการของสนามบิน เมื่อเครื่องบินพร้อมที่จะขึ้นบินอีกครั้ง และผู้โดยสารที่ได้ลงจากเครื่องไปแล้วไม่สามารถกลับมาขึ้นเครื่องได้ทันเวลา EVA มีสิทธิ์ที่จะนำเครื่องออกโดยไม่รอผู้โดยสารเหล่านั้น

ลำดับสิทธิ์ในการขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่มีการขายเกินจำนวน

การขายเกินจำนวนหรือการจองเกินจำนวนนั้นเป็นหลักปฏิบัติทั่วไป เนื่องจากมักมีผู้โดยสารจำนวนหนึ่งที่ยกเลิกการจองที่นั่งเมื่อใกล้ออกเดินทางหรือไม่มาแสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่อง เมื่อถึงเวลาออกเดินทาง หากยังมีผู้โดยสารที่ยืนยันการจองมากกว่าจำนวนที่นั่งว่างที่มีอยู่ ทีมสนามบินของเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง และผู้โดยสารจะถูกขอให้สละที่นั่งโดยสมัครใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับการชดเชย ในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก หากจำนวนผู้โดยสารที่สมัครใจจะสละที่นั่งยังไม่เพียงพอ ผู้โดยสารคนอื่นอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยอยู่บนพื้นฐานของความไม่สมัครใจได้ นอกเหนือจากข้อยกเว้นบางประการ ในสถานการณ์เช่นนั้น ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบของกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องเนื่องจากการขายเกินจำนวนจะได้รับการดูแลอย่างยุติธรรมและทั่วถึงตามที่อธิบายไว้ในนโยบายและขั้นตอนของเรา โดยทั่วไปแล้ว ผู้โดยสารจะได้รับการดูแลหรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ปรากฏบนบัตรโดยสารขณะเช็คอิน ด้วยเที่ยวบินแรกสุดที่ว่างอยู่หรือในวันถัดไปหากผู้โดยสารร้องขอ

ประกาศเรื่องนโยบายการยกเลิก กฎระเบียบสำหรับนักเดินทาง การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน ฯลฯ

คุณสามารถดูนโยบายการยกเลิกของ EVA Airways กฎระเบียบสำหรับนักเดินทาง การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน และห้องน้ำที่ให้บริการได้บนเว็บไซต์ของเราตามลิงก์ด้านล่างนี้ และทางระบบสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ของเราเมื่อต้องการ

 • นโยบายการยกเลิก

เมื่อคุณจองและออกบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ EVA AIR หรือสำนักงานสำรองที่นั่ง/สำนักงานออกบัตรโดยสารของ EVA สำหรับเที่ยวบิน EVA ที่เดินทางไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกา หนึ่งสัปดาห์ (168 ชั่วโมง) หรือมากกว่านั้นก่อนวันเดินทางออก EVA อนุญาตให้คุณยกเลิกการจองบัตรโดยสารนั้นได้โดยไม่มีค่าปรับและรับเงินคืนได้เต็มจำนวนเมื่อยกเลิกการจองดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากออกบัตรโดยสาร

สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อบนเว็บไซต์ EVA AIR หรือสำนักงานสำรองที่นั่ง/สำนักงานออกบัตรโดยสารของ EVA และถึงกำหนดในการขอคืนบัตรโดยสาร เราจะดำเนินการและคืนเงินให้คุณภายในยี่สิบ (20) วันหลังจากได้รับคำขอคืนเงินสำหรับการชำระคืนด้วยเงินสดและเช็ค หรือภายในเจ็ด (7) วันเมื่อเป็นการชำระโดยบัตรเครดิต รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับบริการเสริมที่คุณไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากสถานการณ์การขายเกินจำนวนที่นั่งหรือการยกเลิกเที่ยวบิน การคืนเงินบัตรเครดิตจะถูกส่งไปยังบริษัทบัตรเครดิตและอาจแสดงหรือไม่แสดงในใบแจ้งยอดของคุณในทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบการเรียกเก็บเงินของบริษัทบัตรเครดิต

การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางในเวลาที่เหมาะสม

EVA Airlines จะแจ้งเตือนให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของลูกค้าในเวลาที่เหมาะสมหากเกิดขึ้นภายใน เวลา 7 วัน และ EVA จะให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินภายใน 30 นาทีหลังจากที่สายการบินรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ช่องทางที่ผู้โดยสารสามารถรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน:

 • เว็บไซต์ “www.evaair.com” ที่หัวข้อ “ข้อมูลเที่ยวบิน” หรือที่อัปเดตเที่ยวบินบนมือถือ (บริการส่งข้อความแบบสั้น) เมื่อผู้โดยสารได้ลงทะเบียนรับบริการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์หรือระบบการจองทางโทรศัพท์ไว้แล้ว
 • บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องของ EVA ตัวแทนเช็คอิน พนักงานต้อนรับบนเครื่อง และกระดานแจ้งสถานะเที่ยวบินที่สนามบิน (ในวันที่ทำการบิน)

รับประกันความรับผิดชอบต่อปัญหาของลูกค้า

หากคุณส่งคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา เราจะตอบรับข้อร้องเรียนของคุณภายใน 30 วัน และจะตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วันตามระเบียบข้อบังคับของ DOT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องเรียน โปรดคลิกที่นี่สำหรับแบบฟอร์มข้อเสนอแนะออนไลน์ของเรา

 • EVA Air

ที่อยู่ไปรษณีย์: EVA Airways Customer Service Division, Customer Relations Department, 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu Dist., Taoyuan City, 33801, Taiwan

 • ติดต่อหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เดินทางทางอากาศ กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์: http://www.dot.gov/airconsumer

ที่อยู่ไปรษณีย์: Aviation Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave, S.E., Washington, D.C. 20590, United States

บริการเพื่อบรรเทาความไม่สะดวกของผู้โดยสารอันเป็นผลมาจากการยกเลิกเที่ยวบินและการต่อเครื่องผิดพลาด

เพื่อช่วยลดความไม่สะดวกอันเป็นผลมาจากการยกเลิกเที่ยวบินและการต่อเครื่องผิดพลาด EVA Airways จะเสนอทางเลือกให้คุณหรือจัดเตรียมทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆซึ่งอาจรวมถึงสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนเส้นทางของคุณไปยังจุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุดหรือในภายหลังที่สะดวกสำหรับคุณ
 • เสนอการคืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนสำหรับเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงิน
 • เสนอบริการโทรศัพท์/โทรเลข/โทรสารฟรีไปยังปลายทางของคุณ
 • จัดให้บริการเครื่องดื่ม อาหาร และที่พักโรงแรมที่เหมาะสมหากต้องการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการบริการลูกค้าที่ดีจากสายการบินพันธมิตรรหัสร่วม เราเป็นผู้สนับสนุนการบริการของสายการบินร่วมของเรา และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศทุกครั้งที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารของ EVA Airways รวมถึงเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินร่วมของเรา เราจะให้ข้อมูลลิงก์ที่เชื่อมต่อโดยตรงไปยังเว็บไซต์ของสายการบินร่วมของเราบนเว็บไซต์ www.evaair.com เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนของสายการบินเหล่านั้น