直接跳至主頁面

การซื้อไมล์

การใช้และข้อจำกัดด้านไมล์สะสม

 1. จำกัดเฉพาะสำหรับการแลกรับรางวัลบัตรโดยสารหรือการอัปเกรดที่นั่งในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA Air/UNI Air เท่านั้น
  (หมายเหตุ 1) ไม่ว่าจะได้ยืนยันที่นั่งที่เป็นรางวัลแล้วหรือไม่ ควรออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลในขณะที่ไมล์สะสมยังใช้ได้อยู่ก่อนวันครบกำหนดของบัตรโดยสาร
  (หมายเหตุ 2) ระบบจะหักไมล์สะสมที่ใช้ได้อยู่โดยอัตโนมัติก่อนวันที่ออกเดินทางจากบัญชีของคุณเมื่อคุณจองที่นั่งที่ได้รับการยืนยัน
 2. การซื้อไมล์สะสมที่ใช้ในการแลกรับสิทธิ์ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่ง (50%) ของไมล์สะสมทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับการแลกรับสิทธิ์นั้น
 3. การซื้อไมล์สะสมไม่สามารถใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติสำหรับการต่ออายุหรือการอัปเกรดสถานะสมาชิก หรือใช้ร่วมกับไมล์สะสมที่โอนมาจากผู้อื่น
 4. การซื้อไมล์สะสมไม่สามารถขายให้กับผู้อื่นได้
 5. เมื่อหักไมล์สะสม ไมล์สะสมที่หมดอายุก่อนในบัญชีของคุณจะถูกหักออกก่อน
 6. ราคาไมล์สะสม: 1,000 ไมล์ = USD40 โปรดซื้อไมล์สะสมโดยเพิ่มจำนวนทีละ 1,000 ไมล์

วิธีการซื้อและชำระเงิน

 1. สมาชิกสามารถซื้อไมล์โดยชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ EVA Air เท่านั้น ปัจจุบันสามารถชำระเงินได้ในสกุลเงิน USD หรือ TWD
 2. การชำระเงินสามารถดำเนินการผ่านบัตรเครดิตของสมาชิกเองเท่านั้น (ปัจจุบันเรารับเฉพาะ Visa, MasterCard, American Express) สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการดำเนินการของสถาบันหรือธนาคารผู้ออกบัตร หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ
 3. เมื่อการชำระเงินของคุณได้รับการยืนยันแล้ว จดหมายที่ยืนยันว่าคุณได้ทำการซื้อไมล์สะสมเสร็จสมบูรณ์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณระบุ

ปริมาณที่กำหนดและข้อจำกัดในการซื้อ

สามารถทำการซื้อไมล์สะสมได้ก็ต่อเมื่อ “ไมล์สะสมที่ได้รับ” คงเหลือมากกว่า “ไมล์สะสมที่ซื้อไว้” คงเหลือในบัญชีของสมาชิก ไมล์สะสมที่จะซื้อในการทำรายการแต่ละครั้งจะต้องไม่มากกว่าส่วนต่างระหว่าง “ไมล์สะสมที่ได้รับ” คงเหลือและ “ไมล์สะสมที่ซื้อไว้” คงเหลือในบัญชีของสมาชิก

 1. ตามกฎเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อปริมาณในการซื้อที่กำหนดมากกว่า 1,000 ไมล์ จำนวนเศษที่น้อยกว่า 1,000 จะถูกปัดเศษลงอย่างไม่มีเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น ตามกฎเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น (“ไมล์สะสมที่ได้รับ” คงเหลือ ลบด้วย “ไมล์สะสมที่ซื้อไว้” คงเหลืออยู่) ส่วนต่างที่คำนวณได้คือ 49,900 ไมล์ ดังนั้นจึงสามารถซื้อไมล์สะสมได้เพียง 49,000 ไมล์หลังจากปัดเศษ 900 ไมล์ลงอย่างไม่มีเงื่อนไข
 2. สมาชิกไม่สามารถซื้อไมล์สะสมได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ (1) “ไมล์สะสมที่ได้รับ” คงเหลือเป็นศูนย์ในบัญชีของสมาชิก หรือ (2) “ไมล์สะสมที่ได้รับ” คงเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่า “ไมล์สะสมที่ซื้อไว้” คงเหลือในบัญชีของสมาชิก
 3. หมายเลขบัตรสมาชิกหนึ่งหมายเลขสามารถซื้อได้สูงสุด 100,000 ไมล์ในช่วง 12 เดือนติดต่อกัน

ข้อกำหนดแบบมีข้อตกลงพิเศษ

 1. การซื้อไมล์สะสมเท่ากับคุณยอมรับว่าได้อ่านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในที่นี้อย่างละเอียดและยินยอมที่จะผูกพันตามเงื่อนไขดังกล่าว EVA Air อาจแก้ไขกฎเกณฑ์เป็นครั้งคราวและประกาศบนเว็บไซต์ โดยจะไม่มีผลต่อการทำรายการที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนการแก้ไขนี้
 2. EVA Air ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและยืนยันไมล์สะสมที่สมาชิกซื้อตามกฎเกณฑ์ หากสมาชิกใดละเมิดกฎเกณฑ์เมื่อซื้อไมล์สะสม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้บัตรเครดิตของบุคคลอื่นเมื่อทำการชำระเงินเพื่อซื้อ หรือโอน/ขายไมล์สะสมที่ซื้อไว้ให้กับผู้อื่น) หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายอื่นๆ EVA Air อาจยกเลิกการทำรายการได้ทุกเมื่อ และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยความสูญเสียที่เกิดกับ EVA Air จากการละเมิดดังกล่าว
 3. นอกเหนือจากข้อกำหนดต่างๆ ในกฎเกณฑ์นั้นแล้ว ยังใช้กฎเกณฑ์ใน “การรับ/การใช้ไมล์สะสม” ของ Infinity MileageLands กับไมล์สะสมที่ซื้อไว้ด้วย หากกฎเกณฑ์ใดๆ ในที่นี้ไม่สอดคล้องกับหรือขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ใน “การรับ/การใช้ไมล์สะสม” ของ Infinity MileageLands ให้ยึดตามข้อกำหนดในที่นี้
 4. กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการตีความและนำไปใช้ตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ศาลเขตปกครองไทเปของไต้หวันจะเป็นศาลตุลาการชั้นต้น

ตัวอย่างของขีดจำกัดในการซื้อ

 • สมาชิกมีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสม
 1. สถานการณ์ที่ 1:
  สมาชิกมีเฉพาะไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือในบัญชีของตนเท่านั้น ตามกฎเกณฑ์ข้างต้น สมาชิกมีสิทธิ์ซื้อได้สูงสุด 50,000 ไมล์: (ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือ 50,000 ไมล์ – ไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือ 0 ไมล์ = 50,000 ไมล์ กล่าวคือ จำนวนไมล์สะสมที่สามารถซื้อได้สูงสุด)
  ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือมีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสมหรือไม่
  ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือ50,000 ไมล์ไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือ0 ไมล์มีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสมหรือไม่ใช่ มีสิทธิ์ซื้อไมล์ได้สูงสุด 50,000 ไมล์
 2. สถานการณ์ที่ 2:
  ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือของสมาชิกมากกว่าไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือ ตามกฎเกณฑ์ข้างต้น สมาชิกมีสิทธิ์ซื้อได้สูงสุด 40,000 ไมล์: (ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือ 50,000 ไมล์ - ไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือ 10,000 ไมล์ = 40,000 ไมล์ กล่าวคือ จำนวนไมล์สะสมที่สามารถซื้อได้สูงสุด)
  ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือมีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสมหรือไม่
  ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือ50,000 ไมล์ไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือ10,000 ไมล์มีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสมหรือไม่ใช่ มีสิทธิ์ซื้อได้สูงสุด 40,000 ไมล์
 • สมาชิกไม่มีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสม
 1. สถานการณ์ที่ 1:
  สมาชิกมีเฉพาะไมล์สะสมที่ซื้อเองเหลืออยู่ในบัญชีของตนเท่านั้น ตามกฎเกณฑ์ข้างต้น สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ซื้อไมล์: (ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือ 0 ไมล์ – ไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือ 10,000 ไมล์ = -10,000 ไมล์ กล่าวคือ ไมล์สะสมเป็นลบ ซึ่งทำให้ไม่มีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสม)
  ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือมีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสมหรือไม่
  ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือ0 ไมล์ไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือ10,000 ไมล์มีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสมหรือไม่ไม่ ไม่มีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสม
 2. สถานการณ์ที่ 2:
  ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือของสมาชิกน้อยกว่าไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือของตน ตามกฎเกณฑ์ข้างต้น สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ซื้อไมล์: (ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือ 30,000 ไมล์ – ไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือ 40,000 ไมล์ = -10,000 ไมล์ กล่าวคือ ไมล์สะสมเป็นลบ ซึ่งทำให้ไม่มีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสม)
  ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือมีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสมหรือไม่
  ไมล์สะสมที่ได้รับเองคงเหลือ30,000 ไมล์ไมล์สะสมที่ซื้อเองคงเหลือ40,000 ไมล์มีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสมหรือไม่ไม่ ไม่มีสิทธิ์ซื้อไมล์สะสม

Notes

 • การซื้อไมล์สะสมไม่สามารถใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติสำหรับการต่ออายุหรือการอัปเกรดสถานะสมาชิก หรือใช้ร่วมกับไมล์สะสมที่โอนมาจากผู้อื่น
 • จำกัดเฉพาะสำหรับการแลกรับรางวัลบัตรโดยสารหรือการอัปเกรดที่นั่งในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA Air/UNI Air เท่านั้น
 • การซื้อไมล์สะสมที่ใช้ในการแลกรับสิทธิ์ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่ง (50%) ของไมล์สะสมทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับการแลกรับสิทธิ์นั้น
 • เมื่อหักไมล์สะสม ไมล์สะสมที่หมดอายุก่อนในบัญชีของคุณจะถูกหักออกก่อน
 • การโอนไมล์สะสมจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ EVA Air Infinity MileageLands