直接跳至主頁面

เงื่อนไขทางการแพทย์

บริการความช่วยเหลือเปลหาม

ต้องมีการส่งเอกสารข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ของ EVA ที่มีการรับรองความพร้อมในการเดินทางไปยังสำนักงานการสำรองที่นั่งของเราและได้รับการอนุมัติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ EVA ก่อนที่ผู้โดยสารที่ต้องการบริการนี้จะสามารถออกเดินทางได้

ผู้โดยสารที่ใช้เปลหามจะต้องมีแพทย์หรือพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเดินทางหากจำเป็นต้องได้รับการรักษาระหว่างการเดินทาง อีกทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับเปลหาม โดยจะเท่ากับ 6 เท่าของอัตราค่าโดยสาร Standard สูงสุดในชั้นที่นั่ง Y ของผู้ใหญ่ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือด้านเปลหาม โปรดติดต่อสำนักงานออกบัตรโดยสารของ EVA

จำกัดให้มีการขนส่งผู้โดยสารที่ใช้เปลหาม 1 คนต่อแต่ละเที่ยวบินในชั้นประหยัดของเครื่องบินบางประเภทเท่านั้น โปรดติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air ของคุณอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (2 วันทำการ) ก่อนเที่ยวบินออกเดินทางตามกำหนดการเพื่อขอรับบริการเปลหาม

ออกซิเจนทางการแพทย์บนเครื่อง

ระบบจ่ายออกซิเจนในตัวบนเครื่องบินของเราได้รับการออกแบบมาอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หากผู้โดยสารคาดการณ์ว่าจะต้องใช้ออกซิเจนในระหว่างเที่ยวบินปกติ EVA Air จะจัดหาเครื่องมือให้บุคคลดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการบิน

โดยจะต้องมีการส่งเอกสารข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ของ EVA ซึ่งรับรองความเหมาะสมในการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารจะไปยังสำนักงานสำรองที่นั่งของเราและได้รับการอนุมัติจากแพทย์ของ EVA อย่างน้อย 48 ชั่วโมง (สองวันทำการ) ก่อนเที่ยวบินออกเดินทางตามกำหนดการของคุณ

ผู้โดยสารที่ต้องการใช้ออกซิเจนจะต้องมีแพทย์หรือพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเดินทางหากจำเป็นต้องได้รับการรักษาระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ ยังต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับถังออกซิเจนและที่นั่งด้วย มีค่าธรรมเนียม US$200 ต่อถังออกซิเจนหนึ่งถึงและสำหรับค่าธรรมเนียมราคาที่นั่ง โปรดติดต่อสำนักงานออกบัตรโดยสารของ EVA หรือตัวแทนท่องเที่ยว โดยไม่รวมความต้องการใช้ออกซิเจนบนภาคพื้นดิน EVA จะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการการจ่ายออกซิเจนตามที่ร้องขอบนเที่ยวบินของคุณ

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพา (MPED)

ผู้โดยสารที่ต้องการความดูแลด้านการแพทย์และ/หรืออุปกรณ์พิเศษ (MPED) เพื่อรักษาสุขภาพระหว่างเที่ยวบินจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งของ EVA เพื่อใช้และรับการตรวจร่างกายอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

โปรดทราบว่า เราไม่รับประกันว่าจะมีแหล่งจ่ายไฟให้บริการและไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้ในเที่ยวบินและที่นั่งทั้งหมด ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา คุณควรมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเต็มเพียงพอ (เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ได้นาน 150 เปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาการบินสูงสุดที่คาดไว้) ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของ ICAO แบตเตอรี่สำรองจะต้องได้รับการป้องกันแยกต่างหากเพื่อป้องกันการลัดวงจรหรือความเสียหาย และต้องพกพาไว้ในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น

EVA AIR จะไม่รับผิดชอบต่ออาการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดกับผู้โดยสารจากที่ผู้โดยสารพยายามใช้งานแหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา ซึ่งเกิดจากความขัดข้องของแหล่งจ่ายไฟบนเครื่องบินหรือเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้โดยสารที่ใช้งานแหล่งจ่ายไฟนั้นเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเอง

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC): ผู้โดยสารสามารถนำและใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) ขึ้นเครื่องได้ โดย POC ต้องได้รับการอนุมัติจาก EVA และสอดคล้องกับข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ต้องเก็บ POC ไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของผู้โดยสาร มิฉะนั้นอาจต้องชำระเงินสำหรับที่นั่งเพิ่มเติมเพื่อจัดวางเครื่อง POC

โปรดแจ้ง EVA ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง และแจ้งให้พนักงานสำรองที่นั่งทราบถึงจุดประสงค์ในการใช้งานเครื่อง POC และรุ่นของเครื่อง POC ที่จะใช้งาน

ผู้โดยสารที่วางแผนที่จะใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) ต้องมีใบรับรองแพทย์ (MEDIF) จากแพทย์ประจำตัวซึ่งออกให้ไม่เกิน 10 วันก่อนถึงวันเดินทางของเที่ยวบิน

ผู้โดยสารจะต้องเช็คอินและมาถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 นาทีก่อนออกเดินทาง ก่อนขึ้นเครื่อง เจ้าหน้าที่จัดการจะตรวจสอบรุ่น POC ใบรับรองแพทย์ และหมายเลขและบรรจุภัณฑ์ของแบตเตอรี่ โดยอุปกรณ์ต้องมีฉลากติดอยู่เพื่อระบุว่าได้รับการอนุมัติให้ใช้งานบนเครื่องบินได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อพนักงานสำรองที่นั่งของ EVA

อนุญาตให้ใช้งานเครื่อง POC ต่อไปนี้บนเครื่องบิน:

 • Invacare XPO2/XPO100
 • Invacare Solo 2
 • Delphi RS-00400/Oxus RS00400
 • AirSep Lifestyle
 • AirSep Freestyle
 • AirSep Focus
 • AirSep Corporation's Lifestyle 5
 • Inogen One
 • SeQual Eclipse
 • SeQual eQuinox / Oxywell (รุ่น 4000)
 • SeQual SAROS
 • Precision Medical EasyPulse
 • Respironics EverGo
 • Respironics SimplyGo
 • iGo ของ DeVilbiss Healthcare
 • International Biophysics& LifeChoice / Inova Labs LifeChoice
 • Inogen One G2
 • Inogen One G3
 • Inova Labs LifeChoice Activox
 • VBox Trooper
 • Independence Oxygen Concentrator ของ Oxylife
 • https://www.faa.gov/about/initiatives/cabin_safety/portable_oxygen/

ผู้โดยสารสามารถพกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา (M-PED) เช่น เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ M-PED เหล่านี้ไม่ควรมีขนาดและน้ำหนักเกินขีดจำกัดของกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ไม่มีแหล่งจ่ายไฟบนเครื่องบิน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว ผู้โดยสารที่ต้องการความดูแลด้านการแพทย์และ/หรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อรักษาสุขภาพระหว่างเที่ยวบินจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งของ EVA เพื่อใช้และรับการตรวจร่างกายอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพาอื่นๆ ยกเว้น POC ที่จะพกพาและใช้งานบนเที่ยวบินต้องสอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้า

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพ:

 • ผู้โดยสารทุพพลภาพที่เดินทางออกจากสนามบินในสหรัฐอเมริกาควรตรวจสอบที่ เว็บไซต์ TSA (เปิดในหน้าต่างใหม่) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองและขั้นตอนอื่นๆ สำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพ TSA ยังให้บริการความช่วยเหลือในบางกรณีสำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพอีกด้วย โปรดดูที่ หน้าเว็บข้อมูลการเดินทางของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง (เปิดในหน้าต่างใหม่) สำหรับรายละเอียดของโปรแกรม TSA Cares
 • ผู้โดยสารที่เดินทางโดยมีความต้องการใช้ยาควรนำยาของตนไปไว้ในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องเสมอและไม่ควรนำมาใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปริมาณยาโดยเฉพาะในรูปของเหลว โปรดดูที่กฎระเบียบของ TSA บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • เครื่องฟอกไตเทียมแบบพกพาได้รับอนุญาตให้พกพาบนเที่ยวบินไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกาได้ แต่อาจไม่สามารถใช้ระหว่างเที่ยวบินได้ โปรดติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA ล่วงหน้าก่อนเที่ยวบินของคุณเพื่อแจ้งขนาด (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) และน้ำหนักของเครื่องของคุณ เพื่อให้เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนอุปกรณ์ได้ · ไม่อนุญาตให้ใช้ถังออกซิเจนส่วนบุคคลบนเที่ยวบิน EVA ไม่ว่าจะขนส่งเป็นกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง เนื่องจากกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสินค้าอันตรายของสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ
 • หากคุณต้องการออกซิเจนในระหว่างเที่ยวบิน โปรดดูที่ข้อมูลที่ส่วนออกซิเจนทางการแพทย์บนเครื่อง · ผู้โดยสารที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงที่ออกเดินทางจากสนามบินในสหราชอาณาจักร หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โปรดติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งในสหราชอาณาจักรของเราที่หมายเลข 20-73808300

เอกสารข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)

โปรดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้กับแพทย์ที่ดูแลของคุณและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามสภาพสุขภาพของคุณ เพื่อให้สำนักงานเวชศาสตร์การบินของเราสามารถพิจารณาได้ว่าจำเป็นต้องใช้มาตรการความปลอดภัยหรือบริการทางการแพทย์พิเศษหรือไม่ ห้ามใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ใดๆ ในระหว่างการอพยพฉุกเฉิน