直接跳至主頁面

สัมภาระล่าช้า / สูญหาย / เสียหายและข้อจำกัดต่างๆ

สัมภาระล่าช้า/หาย/เสียหาย ข้อจำกัด

การเคลม

ทันทีที่คุณทราบว่ากระเป๋าสัมภาระของคุณล่าช้า สูญหายทั้งหมดหรือบางส่วน หรือได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สนามบิน EVA ในทันทีและส่งรายงานการเคลม โปรดทราบว่าการเคลมกระเป๋าสัมภาระที่สูญหายบางส่วน หรือกระเป๋าสัมภาระที่เสียหาย ต้องส่งคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน (นับจากวันถัดไปของวันที่ลูกค้าได้รับกระเป๋าสัมภาระ) การเคลมกระเป๋าสัมภาระที่ล่าช้าหรือสูญหายทั้งหมดต้องส่งคำร้องภายในยี่สิบเอ็ด (21) วัน (นับจากวันถัดไปของวันที่กำหนดว่ากระเป๋าสัมภาระต้องส่งถึง)

การติดตามกระเป๋าสัมภาระ

หากคุณไม่พบกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของคุณ โปรดมั่นใจได้ว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือคุณและนำส่งกระเป๋าสัมภาระให้ถึงมือคุณโดยเร็วที่สุด ตัวเลือกด้านล่างนี้จะช่วยคุณในการตรวจสอบสถานะของกระเป๋าสัมภาระของคุณ:

หากกระเป๋าสัมภาระของคุณยังสูญหายหลังจากห้า (5) วัน เราจะส่งแบบฟอร์ม Baggage Claim/Inventory Form ให้คุณกรอก แบบฟอร์มนี้จะช่วยเราในการตามหากระเป๋าสัมภาระของคุณและดำเนินการเรื่องค่าชดเชยที่เกี่ยวข้อง โปรดกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมายัง EVA Air โดยเร็วที่สุด

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แนะนำให้ผู้โดยสารรายงานกระเป๋าสัมภาระสูญหายไปยังสายการบินท้ายสุดที่ใช้เดินทางมาในกรณีที่การเดินทางนั้นมีสายการบินที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสายการบิน ในกรณีของกระเป๋าสัมภาระล่าช้า เสียหาย หรือสูญหาย โปรดติดต่อสายการบินท้ายสุดที่ใช้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของคุณ

กระเป๋าสัมภาระเสียหาย

EVA และตัวแทนจะดำเนินการกับกระเป๋าสัมภาระทุกใบด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม อาจเกิดความเสียหายได้ในบางกรณี หากคุณเชื่อว่า EVA เป็นผู้ทำให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องของคุณได้รับความเสียหาย โปรดตรวจสอบข้อมูลจากหน้านี้เพื่อดูว่าจะส่งรายงานการเคลมของคุณได้อย่างไร ตามกฎทั่วไป กระเป๋าสัมภาระที่ผ่านเกณฑ์สำหรับการชดเชยจะได้รับการซ่อมแซม อย่างไรก็ตาม EVA จะคำนึงถึงระดับขั้น องค์ประกอบด้านเวลา และอัตราการเสื่อมค่าของกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งอาจทำให้เราเสนอข้อเสนออย่างอื่นนอกจากการซ่อมแซม

อย่างไรก็ตาม EVA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสื่อม การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าสัมภาระอันเกิดจาก

  • ความบกพร่องในวัสดุของกระเป๋าสัมภาระเองหรือการเสื่อมสภาพหลังการใช้งาน
  • รอยบิ่นเล็กน้อย รอยแผล รอยขีด รอยครูด รอยแตก คราบสกปรก และรอยเปื้อน
  • ส่วนที่ยื่นออกมาเช่น ฝาปิด/สายคล้อง/ตะขอ/สายรัด/ตัวล็อค/ป้ายชื่อ
  • ความเสียหายจากการบรรจุสิ่งของในกระเป๋าสัมภาระมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
  • ความเสียหายหรือการฉกฉวยอันเป็นผลมาจากการสุ่มค้นโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA) หรือการตรวจด้านความปลอดภัยอื่นๆ ในแต่ละประเทศ

การชดเชยกระเป๋าสัมภาระ

กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง:

ความรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องนั้นมีข้อจำกัดตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องการเดินทางทางอากาศสากล อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นไปตามข้อตกลงของอนุสัญญาวอร์ซอ หรืออนุสัญญามอนทรีออลที่มีผลบังคับใช้ และข้อกำหนดของเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งของ EVA Air

กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง:

กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (ที่ไม่ได้เช็คอิน) รวมถึงสิ่งของที่คุณถือติดตัวเข้าไปในห้องโดยสารและอยู่ภายใต้การดูแลของคุณตลอดการเดินทาง EVA จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายต่อกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (ที่ไม่ได้เช็คอิน) เว้นแต่ว่าความสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการปล่อยปละละเลยของ EVA ในกรณีดังกล่าว ความรับผิดชอบของ EVA จะถูกจำกัดตามอนุสัญญาด้านการเดินทางทางอากาศสากลที่เกี่ยวข้อง อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นไปตามข้อตกลงของอนุสัญญาวอร์ซอ หรืออนุสัญญามอนทรีออลที่มีผลบังคับใช้ และข้อกำหนดของเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งของ EVA Air

ความรับผิดชอบของ EVA Air อาจถูกจำกัดต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าในการจัดส่งสิ่งของแตกหักง่ายหรือเน่าเสียง่าย ยา เงิน เครื่องเพชร แร่มีค่า เครื่องเงิน เอกสารที่เปลี่ยนมือได้ หลักทรัพย์ เอกสารธุรกิจ/ส่วนตัว เลนส์ กุญแจ งานศิลปะ เครื่องดนตรี ภาพถ่าย ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ธรรมชาติ ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือส่วนประกอบ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

EVA AIR ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าคุณไม่ควรนำของมีค่า เอกสารสำคัญ หรือเงินใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง ไม่ควรนำสิ่งของที่แตกหักหรือเน่าเสียง่ายใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องด้วยเช่นกัน การเดินทางไปยัง/มาจากแคนาดา จะสามารถคืนเงินค่าบริการด้านกระเป๋าสัมภาระ หากผู้โดยสารได้จ่ายค่ากระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องอย่างน้อยหนึ่งรายการและกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องนั้นเกิดล่าช้า สูญหาย หรือได้รับความเสียหาย 

กระเป๋าสัมภาระที่ไม่มีผู้รับ

กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง:

ในฐานะผู้โดยสาร คุณมีสิทธิ์ที่จะรับกระเป๋าสัมภาระของคุณเองที่บริเวณที่รับกะเป๋าสัมภาระที่สนามบิน หากไม่มารับกระเป๋าสัมภาระ และผู้โดยสารไม่สามารถมารับกระเป๋าสัมภาระภายใน 30 วัน การทิ้งกระเป๋าสัมภาระนั้นจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ EVA

ทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้าของ:

ทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้าของที่พบภายในห้องโดยสารจะถูกเก็บรักษาไว้โดยสำนักงานด้านกระเป๋าสัมภาระของ EVA เป็นเวลา 20 วัน หรือโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับว่าของสิ่งนั้นเป็นอะไร หากคุณพบสิ่งของส่วนตัวที่ถูกลืมไว้ในห้องโดยสารบนเครื่องบิน โปรดติดต่อสำนักงานด้านกระเป๋าสัมภาระของ EVA โดยทันที โปรดคลิก "สนามบินต่างๆทั่วโลก"

รหัสร่วม

ในบริการบางครั้ง เรามีการดำเนินการร่วมกับสายการบินอื่นๆ ที่เรียกว่า “เที่ยวบินรหัสร่วม” ซึ่งหมายความว่า แม้ว่าคุณจะจองบัตรโดยสารกับเรา และถือบัตรโดยสารที่ระบุชื่อและรหัสสายการบินของเราว่าเป็นสายการบินที่ให้โดยสาร แต่สายการบินอื่นอาจเป็นผู้ดำเนินการควบคุมการบิน ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสายการบินที่ให้บริการ โดยเราและตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณทำการจอง เงื่อนไขของผู้ดำเนินการบินซึ่งมีข้อกำหนดแตกต่างจากของเรา รวมถึงการชดเชยต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น จะเป็นความรับผิดชอบของสายการบินนั้นผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยสาร