Skip to Main Content

กระเป๋าสัมภาระที่ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลทั่วไป กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง สัมภาระติดตัว

ข้อมูลทั่วไป

 • กระเป๋าสัมภาระหมายถึงรายการสิ่งของที่ผู้โดยสารต้องนำติดตัวเพื่อสวมใส่ ใช้งาน และเพื่ออำนวยความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง โดยรวมถึงกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องและถือขึ้นเครื่อง  หากคุณนำกระเป๋าสัมภาระติดตัวเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ดูแลกระเป๋าสัมภาระได้รับบาดเจ็บและเกิดความลำบากที่สนามบินบางแห่ง กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักมากกว่า 32 กก. (70 ปอนด์) ต้องนำมาจัดเก็บใหม่ก่อนนำไปเช็คอิน ข้อกำหนดเรื่องน้ำหนักหมายถึงน้ำหนักต่อสัมภาระหนึ่งรายการ ซึ่งไม่มีผลต่อกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตหรือค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินในการเดินทางของคุณ
 • คุณจำเป็นต้องติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air ก่อนเวลาออกเดินทาง 48 ชั่วโมงหากเข้าข่ายตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:
   - มีกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องที่เป็นของคุณเองมากกว่า 10 ชิ้น
   - สิ่งของไม่สามารถจัดเก็บใหม่และมีน้ำหนักเกิน 32 กก. (70 ปอนด์) และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 กก. (100 ปอนด์)
     หมายเหตุ: สำหรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระพิเศษและสินค้าอันตรายอื่น ๆ โปรดอ้างอิงจากหน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง
 • ก่อนที่สายการบินจะรับกระเป๋าสัมภาระพิเศษบางประเภท คุณอาจถูกร้องขอให้ส่งรูปถ่ายกระเป๋าสัมภาระทั้งก่อนและหลังการจัดเก็บุไปที่สำนักงานสำรองที่นั่ง หลังจากที่ได้รับการอนุมัตแล้วสายการบินจึงจะยอมรับกระเป๋าสัมภาระของคุณและอาจมีค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกิน โปรดทราบว่า EVA Air สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งกระเป๋าสัมภาระเกินขนาดหรือน้ำหนักเกิน
 • ไม่สามารถรับเป็นกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้และควรจัดส่งเป็นสินค้าเท่านั้นเมื่อขนาดที่วัดโดยรอบทั้งสามด้านเกินกว่า 292 ซม. (115 นิ้ว) หรือมีน้ำหนักมากกว่า 45 กก. (100 ปอนด์) อย่างไรก็ตาม กระเป๋าสัมภาระพิเศษ เช่น สัตว์เลี้ยง อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์กีฬา และกระเป่าสัมภาระพิเศษอื่น ๆ จะอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับอื่น โปรดตรวจสอบหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องหรือติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air
 • EVA Air จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าในการขนส่งทรัพย์สินที่เน่าเสียง่ายและกระเป๋าสัมภาระที่จัดเก็บอย่างไม่รัดกุม และต่อความเสียหายที่เกิดต่อหรือที่เกิดจากสิ่งของที่บอบบาง ของเหลว หรือเน่าเสียง่าย EVA Air มีความรับผิดชอบจำกัดต่อสิ่งของต่อไปนี้ ตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ ตั้งแต่ยา กายอุปกรณ์ (อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์) เงิน เครื่องเพชร เครื่องเงิน เอกสารที่เปลี่ยนมือได้ หลักทรัพย์ เอกสารธุรกิจ/ส่วนตัว สุรา หนังสือ/ต้นฉบับ เลนส์ กุญแจ สิ่งตีพิมพ์ พิมพ์เขียว ภาพวาด/งานศิลปะ อุปกรณ์กำเนิดเสียง ตัวอย่างทางธุรกิจ งานศิลป์ สิ่งของที่ไม่สามารถทดแทนได้ ภาพถ่าย อุปกรณ์ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ธรรมชาติ วัตถุโบราณ มรดกตกทอด ของสะสม สิ่งประดิษฐ์ โลหะ/เพชรพลอยที่มีค่า อุปกรณ์ถ่ายภาพ/บันทึกเสียง/วิดีโอและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์... ฯลฯ
 • เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกระเป่าสัมภาระของคุณ โปรดอย่าเลือกใช้กระเป๋าสัมภาระที่มีรูปร่างซับซ้อน มีรอยนูน มีน้ำหนักเบาหรือใช้วัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำ เก็บสายรัด ตะขอเกี่ยวและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ จากกระเป๋าสัมภาระของคุณก่อนเช็คอิน
 • ขณะอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระเป๋าสัมภาระของคุณได้ติดป้ายเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง จำนวนของใบรับกระเป๋าสัมภาระและกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องของคุณต้องตรงกัน