Skip to Main Content

เดินทางขณะตั้งครรภ์

EVA Air พร้อมมอบความช่วยเหลือพิเศษหลากประเภทเพื่อช่วยให้เที่ยวบินของคุณปลอดภัยและสะดวกสบาย

หากท่านตั้งครรภ์

แม้ว่าการตั้งครรภ์จะไม่ใช่การทุพพลภาพ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดที่มีการตั้งครรภ์เดี่ยวโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนสูงสุด 36 สัปดาห์ (การตั้งครรภ์ 4 สัปดาห์สุดท้ายก่อนคลอด) ของการตั้งครรภ์ หรือหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดที่มีการตั้งครรภ์แฝดโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนสูงสุด 32 สัปดาห์ (การตั้งครรภ์ 8 สัปดาห์สุดท้ายก่อนคลอด) ของการตั้งครรภ์ หรือหญิงที่คลอดมาภายใน 7 วันจะไม่สามารถยอมรับเป็นผู้โดยสารเที่ยวบินของ EVA ได้

การยอมรับผู้โดยสารที่มีครรภ์

  • หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดที่มีการตั้งครรภ์เดี่ยวโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนในช่วง 12 ถึง 4 สัปดาห์สุดท้ายของการตั้งครรภ์ก่อนคลอด หรือหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดที่มีการตั้งครรภ์แฝดโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนในช่วง 12 ถึง 8 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ก่อนคลอดต้องกรอกเอกสารข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ภายใน 10 วันก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง และต้องยืนยันการจองด้วยการส่งเอกสารที่จำเป็นไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทางของคุณ
  • ไม่มีใบรับรองแพทย์ก่อนการตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ต้องแสดงใบรับรองแพทย์สำหรับเที่ยวบินขากลับ หากวันเดินทางอยู่เลยสัปดาห์ที่ 28 ของการตั้งครรภ์ของคุณ

Notes

  • EVA ขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีครรภ์แจ้งวันกำหนดคลอด แจ้งว่าการตั้งครรภ์นั้นเป็นการตั้งครรภ์เดี่ยวหรือแฝดให้พนักงานสำรองที่นั่งของเราทราบ และขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้โดยสารที่มีครรภ์ทุกคนพกหลักฐานทางการแพทย์ก่อนคลอดที่มีข้อมูลที่จำเป็นเมื่อเดินทาง
  • บางประเทศอาจมีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศของหญิงตั้งครรภ์ชาวต่างชาติ ขอแนะนำให้ตรวจสอบกับสำนักงานทางการทูตท้องถิ่นเพื่อยืนยันถึงข้อกำหนดเฉพาะของประเทศนั้นๆ
  • ผู้โดยสารที่มีครรภ์ที่ละเมิดกฎระเบียบ หรือแจ้งข้อมูลเท็จอาจเป็นการขัดขวางการดำเนินการและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อสายการบินและของผู้โดยสารคนอื่นๆ เป็นอย่างมาก EVA Airways สงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปลี่ยนสนามบิน การเรียกร้องเนื่องจากความล่าช้า ฯลฯ) ผ่าการดำเนินคดีตามกฎหมาย