Skip to Main Content

กระเป๋าสัมภาระพิเศษต่างๆ

อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ที่สนามบิน ข้อมูลเตือนการขนสัมภาระแช่เย็น สัมภาระห้องโดยสาร

สัมภาระในห้องโดยสาร

กระเป๋าสัมภาระที่ไม่ได้โหลดใต้เครื่องและต้องการวางบนที่นั่งโดยสาร จัดว่าเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร (CBBG)ที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น โกศ พระพุทธรูป รูปปั้นแกะสลัก เครื่องดนตรี หรือสิ่งของมีค่า/บอบบางแตกหักง่าย หากคุณต้องการซื้อที่นั่งเพิ่มสำหรับ CBBG โปรดติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท/ขนาด/น้ำหนักสัมภาระ (หลังจากบรรจุเรียบร้อยแล้ว และกล่องนั้นต้องไม่บุบสลายง่าย) ก่อนออกเดินทาง

เพื่อเป็นการดูแลสัมภาระในห้องโดยสารของคุณให้สมบูรณ์เรียบร้อย โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับต่อไปนี้

 • สัมภาระในห้องโดยสารต้องมีหีบห่อที่แข็ง (เช่น ประเภทกระเป๋าเดินทาง) หรือต้องบรรจุอยู่ในกล่องที่แข็งแรงแน่นหนา (แนะนำให้มีหูหิ้วเพื่อยึดเข้ากับเข็มขัดที่นั่งโดยสารได้ง่าย) วัสดุบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่ใช่ถุงชนิดอ่อน (เช่น ถุงพลาสติก) หรือทำจากแก้วเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผู้โดยสารหรือที่นั่งโดยสาร
 • หาก CBBG นั้นไม่ได้มีรูปร่างเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม เช่น วัตถุบูชา พระพุทธรูป หรือแจกัน ฯลฯ ต้องบรรจุในกล่องที่แข็งแรง โปรดทราบว่าเครื่องประดับต่างๆ (รวมถึงเครื่องสวมศีรษะ ฯลฯ) ของรูปปั้นต้องถูกบรรจุในกล่องที่แข็งแรง ปิดมิดชิดแน่นหนาโดยไม่ให้มีส่วนใดยื่นออกมานอกกล่องบรรจุ นอกจากนี้ สิ่งของต่างๆ ในกล่องต้องไม่ทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บระหว่างที่เครื่องโดยสารเคลื่อนไปตามลานบิน เตรียมขึ้นบิน เตรียมลงจอด หรือขณะเกิดการปั่นป่วนของอากาศระหว่างการบิน
กฎระเบียบสำหรับสัมภาระในห้องโดยสาร (ตัวอย่าง เช่น พระพุทธรูป)
 • คำจำกัดความของกล่องบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง: สิ่งที่บรรจุและบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่ได้รับความเสียหายหรือหักงอผิดรูปร่างเมื่อรัดด้วยเข็มขัดที่นั่งโดยสาร
 • ให้วาง CBBG 1 ชิ้น ต่อ 1 ที่นั่งโดยสารเท่านั้น CBBG แต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 70 กก./154 ปอนด์ต่อ 1 ที่นั่ง และมีขนาด (หลังจากบรรจุเรียบร้อยแล้ว) ตรงตามข้อกำหนดทุกประการ โปรดคลิก ขนาดของสัมภาระในห้องโดยสารที่รับได้
 • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับ CBBG ต้องจองและยืนยันบัตรโดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย EVA Air / UNI Air ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ไม่สามารถจอง CBBG ผ่านการจองออนไลน์ได้)
 • ไม่มีกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้เครื่องให้ฟรีสำหรับบัตรโดยสารที่เป็น CBBG กระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตให้ฟรีของผู้โดยสารจะยังคงเหมือนเดิม
 • ฝ่ายสำรองที่นั่งของ EVA Air จะเป็นผู้กำหนดที่นั่งที่เพิ่มพิเศษนี้ไว้ในแถวแรกหลังผนังกั้น หรือแถวสุดท้ายหน้าผนังกั้นเท่านั้น
 • ต้องยึดสัมภาระไว้กับที่นั่งที่ติดกัน หรือใกล้กันกับผู้โดยสาร และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทั้งหมด
 • ต้องไม่เปลี่ยนที่นั่งทั้งของผู้โดยสารและกระเป๋าสัมภาระระหว่างอยู่ในเที่ยวบิน
 • ต้องไม่ปิดบังวิสัยทัศน์ของผู้โดยสารอื่นจากป้าย “รัดเข็มขัด” “ห้ามสูบบุหรี่” หรือ “ทางออก”
 • ต้องไม่บรรจุสินค้าที่เป็นอันตรายหรือสิ่งของต้องห้ามอื่นๆ
 • ต้องไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องบิน ผู้คน หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน
 • ผู้โดยสารต้องรายงานตัวที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 40 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางสำหรับขั้นตอนการจัดการ CBBG

สัมภาระในห้องโดยสารคือสิ่งของที่คุณถือติดตัวคุณเข้าไปยังภายในห้องโดยสาร และอยู่ภายใต้การดูแลของคุณระหว่างอยู่ในเที่ยวบิน EVA Air ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการยึดกระเป๋าสัมภาระไว้กับที่นั่ง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายใดๆของสัมภาระในห้องโดยสาร เว้นแต่ว่าความเสียหายหรือการสูญหายดังกล่าวนั้นเกิดจากความละเลยของ EVA Air หาก CBBG ไม่ได้ถูกบรรจุไว้อย่างเหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือผู้โดยสารไม่เห็นด้วยกับการจัดการกับกระเป๋าสัมภาระ เราไม่อาจรับกระเป๋าสัมภาระนั้นเป็น CBBG เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย EVA Air มีสิทธิ์ที่จะรับสัมภาระเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง หรือปฏิเสธไม่ให้นำขึ้นเครื่องได้ เพื่อให้ขั้นตอนการจัดการสัมภาระในห้องโดยสารเป็นไปอย่างราบรื่น โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์ 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

หากคุณมีคำขอสำหรับสัมภาระในห้องโดยสาร โปรดคลิกและกรอกแบบฟอร์มสำแดงสัมภาระในห้องโดยสาร และส่งโทรสารไปที่สำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air โปรดจำไว้ว่าผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับ CBBG ต้องจองและยืนยันบัตรโดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย EVA Air / UNI Air ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ไปยังตัวแทนของ EVA Air (ไม่สามารถจอง CBBG ผ่านการจองออนไลน์ได้)