直接跳至主頁面

ข้อมูลเช็คอิน

ท่านสามารถเลือกที่จะเช็คอินด้วยวิธีต่างๆได้อย่างง่ายดายผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องให้บริการอัตโนมัติที่สนามบิน และคุณสามารถนำกระเป๋าสัมภาระไปวางที่ส่วนบริการโหลดกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในขั้นตอนเช็คอินยิ่งขึ้น

ข้อมูลเช็คอิน

ข้อมูลเช็คอิน

ควรเผื่อเวลาไว้ให้มากสำหรับการเช็คอินและการตรวจสอบความปลอดภัยที่จำเป็น การตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือพิธีการศุลกากร เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน EVA และเวลาที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องจะแตกต่างกันไปในแต่ละสนามบิน

อย่างน้อยที่สุด เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินก่อนเวลาเดินทางออก 1 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ แต่คุณอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงในสนามบินที่มีขนาดใหญ่และมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากด้วยขั้นตอนที่เข้มงวด เช่น สนามบินต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา หากคุณเป็นผู้โดยสารที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว ผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการมองเห็น ผู้ที่ต้องใช้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเดิน ฯลฯ และต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำการเช็คอินและดำเนินการตามขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องให้เสร็จสมบูรณ์ เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณต้องเช็คอินตรงตามกำหนดเวลา เนื่องจากที่นั่งของคุณที่จองไว้อาจถูกปล่อยให้ผู้อื่นแทน และคุณอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องหากมาไม่ทันเวลา

โปรดติดต่อสำนักงาน EVA ที่สนามบินที่คุณจะออกเดินทาง เพื่อยืนยันเวลาเปิดทำการของเคาน์เตอร์และรับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาเช็คอิน

หากคุณยังไม่ได้เช็คอิน เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณต้องเช็คอินตรงตามกำหนดเวลา เนื่องจากที่นั่งของคุณที่จองไว้อาจถูกปล่อยให้ผู้อื่นแทน และคุณอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องหากมาไม่ทันเวลา

หากคุณเป็นผู้โดยสารต่อเครื่องและได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้วโปรดมาถึงที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องไม่ช้ากว่า 30 นาทีก่อนกำหนดเวลาเดินทางออก เพื่อตรวจสอบเอกสารการเดินทางของคุณ (เวลาในการผ่านพิธีการศุลกากรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการดำเนินการของสนามบิน โปรดดูที่ข้อมูลสนามบินในเว็บไซต์ของเรา )

ฉันจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างเพื่อเช็คอิน

บัตรโดยสาร

แสดงบัตรโดยสารของคุณที่ยังไม่หมดอายุและออกให้ตามข้อกำหนดของ EVA ใช้คูปองเที่ยวบินของคุณตามลำดับตั้งแต่จุดที่ออกเดินทางตามที่แสดงไว้บนบัตรโดยสารของคุณ บัตรโดยสารของคุณจะใช้ไม่ได้หากถูกตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก EVA หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจาก EVA เนื่องจากค่าโดยสารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล พื้นที่ และปัจจัยอื่นๆ และเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารในภายหลังโปรดตรวจสอบว่าการจองและบัตรโดยสารของคุณตรงกันหรือไม่

เอกสารการเดินทาง

นำหนังสือเดินทางของคุณติดตัวไปด้วยและโปรดจำไว้ว่าในบางประเทศกำหนดให้ต้องยังมีอายุการใช้งานได้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่แน่นอนหลังจากวันที่ออกเดินทาง เช่น ในระยะเวลา 6 เดือน เช่นเดียวกัน ให้นำเอกสารที่ได้เตรียมไว้เกี่ยวกับการเดินทางออก เดินทางเข้า การเปลี่ยนเครื่อง ด้านสุขภาพ และอื่นๆ ที่ต้องมีตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่อยู่ในแผนการเดินทางของคุณติดตัวไปด้วย รวมทั้งให้เตรียมสำเนาเอกสารให้ EVA เก็บไว้ โปรดทราบว่าหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ได้จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม อาจส่งผลให้ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องหรือถูกส่งกลับประเทศได้ EVA Air และตัวแทนในการดำเนินการของเราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตามต่อผลที่ตามมาอันเกิดจากการมีเอกสารการเดินทางต่างๆ ที่ไม่ครบหรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนด

กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้ายสัมภาระหรือสัญลักษณ์เพื่อการแยกแยะ ได้ติดไว้กับกระเป๋าสัมภาระแต่ละใบของคุณที่จะนำติดตัวไปกับการเดินทางของคุณด้วยแล้ว เคาน์เตอร์เช็คอิน EVA จะมอบแถบป้ายสำหรับกรอกเป็นภาษาอังกฤษและติดไว้กับกระเป๋าสัมภาระของคุณด้วยเช่นกัน โปรดดูที่บัตรโดยสารของคุณสำหรับข้อมูลกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตให้ฟรี หากกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องของคุณเกินกว่าที่อนุญาตสำหรับบัตรโดยสารของคุณ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน โดยปกติแล้ว กระเป๋าสัมภาระของคุณสามารถเช็คอินและติดป้ายสัมภาระสำหรับโหลดใต้เครื่องไปตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางของคุณที่ได้รับการยืนยันแล้ว สัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าที่คุณสามารถหิ้วติดตัวขึ้นไปบนเครื่องได้จะถูกจำกัดด้วยจำนวน ขนาด และน้ำหนัก และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคง ความปลอดภัยของเที่ยวบิน และกฎระเบียบของห้องโดยสาร โปรดระลึกเสมอว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ อาจจำเป็นต้องตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระของคุณ

ข้อมูลที่นั่งตรงประตูทางออก

 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับและเพื่อให้แน่ใจในเรื่องความปลอดภัยของห้องโดยสาร จะไม่สามารถจัดที่นั่งตรงประตูทางออกให้กับผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ได้
  • ไม่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่มีความแข็งแรงหรือความคล่องแคล่วเพียงพอทั้งแขน/มือ หรือขา
  • อายุน้อยกว่า 15 ปี
  • ไม่มีความสามารถในการอ่านหรือทำความเข้าใจในคำแนะนำต่างๆที่พิมพ์หรือแสดงด้วยภาพกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องกับการอพยพฉุกเฉิน
  • ไม่มีความสามารถในการมองเห็นที่เพียงพอที่จะทำสิ่งต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยเหลือในการมองเห็น นอกเหนือจากคอนแทคเลนส์หรือแว่นตา
  • ไม่มีความสามารถทางโสตประสาทที่เพียงพอในการฟังและเข้าใจคำแนะนำของลูกเรือในห้องโดยสารโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือนอกเหนือจากเครื่องช่วยฟัง
  • ไม่มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลทางวาจาให้แก่ผู้โดยสารอื่น
  • มีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลเด็กเล็ก
  • เป็นผู้ที่ถูกส่งกลับประเทศหรือผู้ที่ติดตามดูแลผู้โดยสารประเภทนี้ 
  • เดินทางพร้อมกับสัตว์ที่คอยให้ความช่วยเหลือ (เช่น สุนัขนำทาง)
  • ผู้โดยสารที่มีกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องบนที่นั่งอื่น
  • มีสภาวะใดก็ตามที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้หากต้องปฏิบัติหน้าที่ดังข้างต้น
 2. หากคุณได้รับการจัดที่นั่งตรงประตูทางออก คุณอาจถูกขอให้ทำหน้าที่ต่อไปนี้เมื่อเครื่องบินใกล้ที่จะหยุดสนิทและได้รับคำสั่งจากพนักงานต้อนรับบนเครื่อง (เมื่อไม่ได้รับคำสั่งจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หลังจากที่ได้ยินสัญญาณหรือคำสั่งให้อพยพ):
  • สามารถระบุตำแหน่งทางออกฉุกเฉินได้
  • สามารถจดจำกลไกการเปิดทางออกฉุกเฉินและคำแนะนำการใช้งานได้
  • สามารถอ่านและเข้าใจคำสั่งในการใช้ทางออกฉุกเฉิน ปฏิบัติตามสัญญาณมือ และการบอกทิศทางด้วยวาจาที่ได้รับจากพนักงานต้อนรับบนเครื่อง
  • สามารถเก็บหรือยึดประตูทางออกฉุกเฉินเพื่อไม่ให้กีดขวางการใช้ทางออกได้
  • สามารถเปิดใช้งานและทำให้กระดานสไลด์มีความเสถียรหลังจากเปิดใช้และลงไปบนกระดานสไลด์ (แบบแพ) เป็นคนแรกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการออกจากกระดานสไลด์ (ไม่ใช้กับเครื่องบินที่ไม่มีกระดานสไลด์)
  • สามารถประเมิน เลือก และไปยังเส้นทางที่ปลอดภัยห่างจากทางออกฉุกเฉินและเครื่องบิน
  • เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารคนอื่นๆ ให้อยู่ห่างจากเครื่องบิน
 3. หากคุณไม่สามารถหรือไม่ต้องการทำหน้าที่เหล่านี้ โปรดแจ้งพนักงานสำรองที่นั่งหรือพนักงานภาคพื้นดินให้เปลี่ยนที่นั่งใหม่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในห้องโดยสารของคุณเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง

หลังจากเช็คอินแล้ว ฉันควรทำอะไร

 • ตรวจสอบบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง เช่น ชื่อ เที่ยวบิน จุดหมายปลายทาง ฯลฯ
 • ตรวจสอบว่ากระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องของคุณมีป้ายกำกับไปยังจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องและคุณมีใบเสร็จที่ถูกต้องเก็บไว้
 • ตรวจสอบว่าคุณได้รับเอกสารการเดินทางและบัตรโดยสารทั้งหมด รวมถึงคูปองสำหรับเที่ยวบินถัดไปและเที่ยวบินขากลับคืนหมดแล้ว
 • ดำเนินการพิธีการต่างๆที่จำเป็น เช่น การตรวจความปลอดภัย การชำระภาษีสนามบิน และค่าบริการต่างๆ ฯลฯ
 • ไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องแต่เนิ่นๆ เพื่อที่ว่าคุณจะได้พร้อมที่จะขึ้นเครื่องเป็นเวลาน้อยสุด 30 นาทีก่อนเครื่องออก

การเช็คอินขากลับ

หากคุณออกเดินทางจากไทเป (TPE), ไทจง (RMQ) เกาสง (KHH), ฮ่องกง (HKG), มาเก๊า (MFM) และเดินทางกลับภายใน 48 ชั่วโมง และจากเมืองเดียวกัน คุณสามารถเช็คอินเที่ยวบินขากลับของคุณไปพร้อมกับขณะที่เช็คอินเที่ยวบินขาออกของคุณได้ บริการนี้เป็นบริการที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยไม่มีกระเป๋าสัมภาระ