Skip to Main Content

Quyền sở hữu trí tuệ

Tuyên bố về Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền và quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu) trong tài liệu có trong trang web này thuộc về EVA Airways Corporation (sau đây gọi tắt là “EVA AIR”) hay Tập đoàn EverGreen. Không được sao chép, truyền tải hoặc tải xuống và lưu bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của EVA AIR.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trang web này được biên soạn với thiện chí bởi EVA AIR từ các nguồn nội bộ và bên ngoài. Mặc dù EVA AIR luôn cố gắng giữ thông tin hiển thị trên trang web này là thông tin mới nhất, nhưng EVA AIR không đại diện hoặc bảo đảm bất kỳ tính đầy đủ hoặc chính xác nào của thông tin xuất hiện trên trang web. Vì vậy, quý khách nên xác nhận thông tin nhận được từ trang web này trước khi hành động bằng cách gọi cho văn phòng EVA AIR tại địa phương, đối tác của EVA AIR có liên quan hoặc đại lý lữ hành (nếu có).

EVA AIR không chịu trách nhiệm cho mọi sự bất tiện phát sinh từ bất ký lý do bất ngờ nào có thể dẫn đến hoạt động bất thường của trang web. Mặc dù EVA AIR áp dụng công nghệ tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách, nhưng EVA AIR sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thông tin cá nhân của quý khách bị tiết lộ vì quý khách sử dụng không đúng cách hoặc vì bất kỳ hình thức phá hủy độc hại nào của bất kỳ bên thứ ba nào từ trang web.

Luật quản lý và giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Tuyên bố này, bao gồm mọi câu hỏi liên quan đến sự tồn tại, tính hợp lệ hoặc chấm dứt, sẽ được chuyển đến và cuối cùng được giải quyết bởi Tòa án quận Đào viên Đài Loan, R.O.C.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi và nhận xét nào về Tuyên bố về Quyền sở hữu trí tuệ này.